Публично обсъдиха бюджета на Мездра

Публично обсъдиха бюджета на Мездра

Публично обсъждане на проекта на Бюджет 2021 на Община Мездра се проведе в железничарския град. Финансовата рамка е в размер на 23 198 523 лв., което е с 4 220 538 лв. повече от миналогодишния бюджет (18 977 995 лв.) и със 7 126 139 лв. повече от този за 2019 г. (16 072 384 лв.). За финансиране на делегираните от държавата дейности в приходната част на бюджета са планирани средства в размер на 14 090 238 лв. или с 2 603 322 лв. повече спрямо м. г., а за местни дейности - 9 108 285 лв., т. е. с 1 617 206 лв. повече в сравнение с 2020 г. Очакваните данъчни приходи са 1 357 400 лв., което е с 229 700 лв. повече спрямо заложените в миналогодишния бюджет. Прогнозираните неданъчни приходи са 4 372 163 лв. или с 582 538 лв. повече от тези за 2020 г.

С цел осигуряване на финансова стабилност на Община Мездра, в частта на данъчните приходи общинската администрация ще работи за запазване на високия ръст на събираемост от 2020 г., като усилията й ще бъдат насочени в посока висока събираемост на годишния облог и прилагане на адекватни на икономическата обстановка в страната мерки спрямо длъжниците и събиране на недоборите. Общата изравнителна субсидия от републиканския бюджет е 1 705 500 лв. (+124 300 лв. в сравнение с м. г.), целевата субсидия от държавата за капиталови разходи - 1 122 700 лв. (+122 700 лв. спрямо миналогодишната), а средствата за зимно поддържане и снегопочистване - 245 000 лв. (+19 500 лв. в сравнение с 2020 г.).

В разходната част на бюджета са заложени 271 196 лв. за дофинансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи, в т. ч. в образованието - 48 046 лв., във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ - 24 571 лв. и в социалното осигуряване и грижи - 9 540 лв. 92 000 лв. са предвидени за реализиране на мероприятия от културния календар, в т. ч. за кметствата, 86 300 лв. за подпомагане на спорта и 24 571 лв. за субсидиране дейността на читалищата. С 12 000 лв. ще бъде подпомогната дейността на Сдружение „В помощ на животните в Мездра“, а 40 000 лв. са заложените средства за помощи по решение на Общинския съвет, което е с 10 000 лв. повече спрямо тези в миналогодишния бюджет.  

В Инвестиционната програма на Община Мездра за 2021 г. са включени за изпълнение повече от 30 инфраструктурни обекта, 25 от които в съставните села на общината. Сред тях са ремонт на 18 улици в селата Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зверино, Игнатица, Кален, Крета, Лик, Лютиброд, Лютидол, Ослен Криводол, Ребърково, Руска Бела, Старо село и Цаконица и подмяна на водопровода на две улици в Лик и Руска Бела - всичко на обща стойност 918 343 лв. Най-големият проект, предвиден за реализиране, е изграждане, паркоустрояване и благоустрояване на централния площад в Зверино, който ще бъде финансиран с целеви средства - 610 000 лв., отпуснати на Община Мездра с Постановление №360/2020 г. на Министерския съвет.

Планирани са още 89 029 лв. за изграждане на паркинги в гр. Мездра, 80 400 лв. за проектиране на обновяването и благоустрояването на градския парк и 15 000 лв. за актуализиране на проектите за реконструкция на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Янко Сакъзов“ (моста на р. Моравишка) и за преустройство на бившия Снекбар в сградата на Общинска администрация в Ритуална зала и Художествена галерия.

Инвестиционната програма е в размер на 1 936 403 лв., което е със 770 403 лв. повече от миналогодишната. В проектобюджета са заложени за изпълнение и всичките 14 проекта, одобрени за финансиране от Общинския съвет по Програма „Малки местни инициативи - Мездра 2020“. Община Мездра ще продължи да работи и по шест проекта, финансирани от Оперативните програми на Европейския съюз, със средства на обща стойност 4 166 852 лв.

Проектобюджет 2021 на Община Мездра предстои да бъде  разгледан от Общинския съвет на редовното заседание в края на м. февруари.
2021-02-10 09:36:18