Обсъждат публично бюджета на Община Мездра

Обсъждат публично бюджета на Община Мездра

Кметът на община Мездра кани гражданите , кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на Проекта на бюджет на община Мездра за 2021 г.

 Обсъждането ще се проведе комбинирано, съгласно приетите в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Мездра нови правила за провеждане на публично обсъждане в условията на извънредни обстоятелства, по следния ред:

 

  • Неприсъствено - формулярът за неприсъствено участие в публичното обсъждане е обявен на http://www.mezdra.bg, а хартиен формуляр може да получите в Центъра за услуги и информация на гражданите и в кметствата по населени места.;
  • Присъствено - на 09.02.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Мездра, поетапно с кметовете и кметските наместници на населени места, с представители на сферата на образованието, с представители на социалната сфера и на ОбП „Чистота“.

 

Материалите за обсъждането са публикувани на официалната интернет страницата на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/

 Становища, предложения и препоръки по проекта на Бюджет 2021 могат да се представят в деловодството на Община Мездра, в кметствата по населени места и на e-mail: [email protected], до датата на публичното обсъждане.
2021-02-03 13:57:46