Махат старите трошки от улиците в Мездра

Махат старите трошки от улиците в Мездра

 

Община Мездра уведомява жителите на общината, че процедурата за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства от улици и общински площи значително е съкратена.

Изоставените автомобили са вид отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците, а новите разпоредби оптимизират значително сроковете за тяхното премахване. На премахване подлежат МПС, които се намират на общински или държавни площи, чиято регистрация е прекратена за повече от три месеца (досега този срок беше две години).

След обнародването на промените в Държавен вестник на 8 януари 2021 г., за излязло от употреба моторно превозно средство се счита:

  • МПС с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;
  • МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
  • изоставено регистрирано МПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

Община Мездра напомня, че собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване. Тези автомобили могат да се съхраняват от собствениците им само в имоти тяхна собственост. Излезлите от употреба МПС, които се намират върху общинска или държавна собственост и които не са предадени доброволно от собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително до такъв.

 
2021-01-28 13:25:08