Свикват сесия в Брегово

Свикват сесия в Брегово

На 29 януари ще се проведе редовно онлайн заседание на Общински съвет-Брегово. В дневния ред са включени 5 докладни. Първата е внесена от председателя на местния парламент Иван Вълчов и е относно приемането на отчета на общинския съвет за втората половина на 2020 г. Кметът Илиян Бърсанов е вносител на докладна за създаването на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“. Открита ще бъде и процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат до 2024 г. за Районен съд-Видин. Друго предложение е свързано с кандидатстването на Община Брегово по процедура за безвъзмездна финансова помощ за услугата „Патронажна грижа“.
2021-01-26 09:24:19