Наложиха възпитателни мерки на непълнолетни

Наложиха възпитателни мерки на непълнолетни

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Мездра прие отчета за своята дейност през 2020 г. От него става ясно, че през миналата година се наблюдава намаление, спрямо предходните години, на броя на противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни. През миналата година са разгледани 9 възпитателни дела, едно от които е прекратено, а останалите 8 са образувани и проведени. Регистрирани са 12 малолетни или непълнолетни правонарушители.

През отчетния период са наложени следните възпитателни мерки: „Предупреждение” - 3 бр. (при 15 бр. през 2019 г.), „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението” - 2 бр., „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи” - 3 бр. и „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” - 1 бр.  

През 2020 г. няма условно осъдени или осъдени на пробация непълнолетни лица. На един непълнолетен, който е освободен от поправителния дом в гр. Враца и се е настанил да живее със семейството си на територията на община Мездра, е назначен възпитателен надзор от обществен възпитател.




2021-01-15 11:11:49