Търсят шеф на специализираната болница в Мездра

Търсят шеф на специализираната болница в Мездра

Конкурс за управител на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести в Мездра обявиха от здравното министерство. Основните изисквания към кандидатите са да бъдат български граждани, да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина. Да имат най-малко 5 години професионален опит, да не са поставени под запрещение и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Конкурсът ще се проведе в три етапа - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор; оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция; събеседване с кандидатите (интервю).

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат сще се сключи за срок от 3 години. Желаещите да участват в обявената про;едура за управител на лечебното заведение в Миездра могат да подават документи 29.01.2021 г.

В момента начело на специализираната болница в железничарския град е Валя Василкоска.
2021-01-15 10:22:31