Започна данъчната кампания за 2021 г. в община Мездра

Започна данъчната кампания за 2021 г. в община Мездра

Община Мездра уведомява данъчно задължените лица, че вече се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък моторни превозни средства за 2021 г.  

При заплащане на цялото задължение в срок до 30 април се ползва 5% отстъпка.

Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози. От 1 март до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври - втората вноска. След изтичането на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.

Задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени по един от следните начини:

  • безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 21 00 - данък недвижими имоти,

44 23 00 - данък моторни превозни средства,

44 24 00 - такса битови отпадъци.

  • на касите на Община Мездра в Център за информация и услуги на гражданите, вкл. чрез ПОС устройство,
  • на касите на „Български пощи“,
  • в офисите на „Изипей“ (EasyPay),
  • в „Обединена българска банка“ (ОББ),
  • в Банка „ДСК“,
  • в Кметствата по населени места.

Пълна информация относно сроковете, начините за плащане, както и възможност за проверка с ПИК на задълженията, е налична на официалната страница на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/

В етап на подготовка са данъчните съобщения за 2021 г., които ще бъдат получени от гражданите до началото на м. март.
2021-01-14 09:31:50