»зграждат STEM център в белослатинско училище

»зграждат STEM център в белослатинско училище

ѕј√ „Ќ.…. ¬апцаров“ в Ѕ€ла —латина с одобрен за финансиране проект по Ќационална програма „»зграждане на училищна STEM среда“. ¬ проекта одобрен от ћќЌ, е предвидено изграждането на STEM център, който ще въведе иновативни методи и похвати в обучителната дейност, комбинирайки високотехнологично оборудване и физическа среда, благодарение на които ще бъде изграден функциониращ и практичен STEM център от последно поколение. ѕредвидено е обособ€ването на тематични и функционални работни пространства, вс€ко от които ще изпълн€ва сво€ собствена функци€ в контекста на дисциплините, преподавани в него и същевременно ще са част от общото ц€ло, спазвайки принципите на смесеното обучение. ÷ентърът ефективно ще съчетае присъствено и дистанционно обучение, както и ще изгради връзка с други подобни такива на територи€та на страната и по света.

”чебните пространства ще бъдат обособени в н€колко отделни зони - виртуална лаборатори€, оборудвана с техника от последно поколение. Ѕлагодарение на не€ възпитаниците ще могат да тестват, наблюдават и прилагат редица научни теории, хипотези и други, без риск от наран€ване и допълнителни разходи за училището. ѕрактическа лаборатори€ снабдена с комплекти по роботика и друго технологично оборудване, необходимо за провеждането на практическа и експериментална дейност в областта на природните науки, инженерството, електрониката, роботиката, кодирането и математиката. »новативно пространство, оборудвано с технологи€ за 3D принтиране и прилежащи към не€ работни станции. ¬ това пространство единственото ограничение ще бъде въображението на ползвателите на оборудването

STEM центърът ще продължи и обезпечи обучението по биологи€ и здравно образование; хими€ и опазване на околната среда; физика и астрономи€; информационни технологии; математика; изкуства и 3D моделиране. „етирите отделни пространства- 3 кабинета и 1 коридор, ще представл€ват четири идейно, архитектурно и концептуално разделени зони. ¬с€ка от тези зони ще предлага  различен модел на учене и ще включва в себе си различни технологични инструменти спр€мо спецификата на учебното съдържание, което ще се изучава.

÷ели€т център ще бъде обезпечен от високоскоростна безжична интернет връзка. ўе бъде осигурено видеонаблюдение и пожароизвестителна система. ќбщата стойност на проекта е в размер на 300 000 лв.

 

 

 

 

 
2021-01-12 16:00:17