Първата година от мандат 2019-2023 г. - начало за възраждане на община Мездра

Първата година от мандат 2019-2023 г. - начало за възраждане на община Мездра

В изпълнение на Програмата за управление на община Мездра за мандат 2019-2023 г., през първата година от мандата Община Мездра работи целенасочено за подобряване на жизнената среда в съставните села на общината, защото те в най-голяма степен бяха неглижирани през предходните четири години. В тази връзка, през 2020 г. беше извършен ремонт на 23 улици в 19 населени места, на един общински път и на една спортна площадка, включени в Инвестиционната програма за т. г. За тяхното реализиране бяха инвестирани близо 1 000 000 лв. - целева субсидия от държавата за капиталови разходи и собствени средства.

✓ Изпълнени обекти от Инвестиционната програма на Община Мездра за 2020 г.:

 • Ремонт на ул. „Искър“, ул. „Петко Каравелов“ и улица в района на пазара в гр. Мездра.
 • Ремонт на ул. „Батак“ и на ул. „Партизанска“ в с. Горна Кремена.
 • Ремонт на ул. „Георги Димитров“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Руска Бела.
 • Ремонт на ул. „Дружба“ в с. Боденец.
 • Ремонт на ул. „Лозенец“ в с. Върбешница.
 • Ремонт на пътя за гробищния парк в с. Горна Бешовица.
 • Ремонт на ул. „Любен Каравелов“ в с. Долна Кремена.
 • Ремонт на ул. „Георги Бенковски“ в с. Дърманци.
 • Ремонт на ул. „Йордан Куртев“ в с. Елисейна.
 • Ремонт на ул. „Васил Левски“ в с. Игнатица.
 • Ремонт на ул. „Девети септември“ в с. Кален.
 • Ремонт на ул. „Искър“ в с. Крапец.
 • Ремонт на ул. „Лалю Ширков“ в с. Крета.
 • Ремонт на ул. „Васил Левски“ в с. Лик.
 • Ремонт на ул. „Иван Йорданов“ в с. Лютидол.
 • Ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ в с. Очиндол.
 • Ремонт на ул. „Камен Вачков“ в с. Ребърково.
 • Ремонт на ул. „Девети септември“ в с. Старо село.
 • Ремонт на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Типченица.
 • Ремонт на пет участъка от IV-класен общински път VRC1084 Боденец - Върбешница.
 • Ремонт на спортна площадка в с. Царевец.

Общ размер на инвестираните средства - 963 774,42 лв.

Бяха реализирани и три обекта от Инвестиционната програма за 2019 г. на обща стойност около 100 хил. лв.:

✓ Изпълнени обекти от Инвестиционната програма на Община Мездра за 2019 г.:

 • Благоустрояване на три междублокови пространства в гр. Мездра - бл. 5 и 6 в кв. 101, в кв. 5 и бл. „Леденик 1“.

Общ размер на инвестираните средства - 99 931 лв.

***

Същевременно със собствени средства на Община Мездра през 2020 г. ОбП „Чистота“ извърши ремонт на повече от 30 строителни обекта в съставните села на общината и в гр. Мездра и предприе ефективни действия за премахване на над 20 нерегламентирани сметища на територията на общината:

 • Вътрешен ремонт на ЦДГ - с. Моравица.
 • Основен ремонт на Храм „Св. арх. Михаил“ - с. Крета.
 • Основен ремонт на Клуб на пенсионера - с. Лютиброд.
 • Вътрешен ремонт на Кметство Дърманци, Кметство Лютидол, Кметство Моравица, Кметство Ребърково и Кметство Руска Бела.
 • Ремонт на покрива на Кметство Долна Кремена, Кметство Лютиброд, Кметство Ослен Криводол и Кметство Типченица.
 • Изграждане на канализация и на вътрешна тоалетна в Кметство Лик.
 • Почистване на отводнителен канал в с. Брусен.
 • Изграждане на подпорна стена и на фундамент на параклис в с. Очиндол.
 • Направа на автоспирка в с. Злидол.
 • Почистване на нерегламентирани сметища в землищата на с. Боденец, Игнатица, Зверино, Крапец, Лик, Лютиброд, Моравица, Ослен Криводол, Ребърково и др.
 • Почистване на язовири (сух и мокър откос на стени, преливници и оттоци - с. Долна Кремена, с. Крапец, с. Ослен Криводол и с. Царевец.
 • Почистване на речни корита и дерета - р. Моравешка, р. Боденска и Сърнин дол.
 • Ремонт на покрива на поликлиниката в гр. Мездра.
 • Изграждане на канализация за отпадни води на ул. „Роза“.
 • Ремонт на спортната площадка в СУ „Иван Вазов“.
 • Ремонт на Къмпинг „Шабла“.
 • Изкърпване на улици и ремонт на тротоари в гр. Мездра.
 • Изкърпване на участъци от общинската пътна мрежа, почистване на канавки и банкети.
 • Основен ремонт на покрив, автоработилница и склад, топлоизолация на фасадата на административната сграда и ремонт на оградата на базата на ОбП “Чистота“.

***

През 2020 г. бяха изпълнени или стартира изпълнението на следните инвестиционни проекти с европейско и национално финансиране:

✓ По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 • Успешно приключи, въпреки сериозните финансови корекции, наложени на предишното ръководство на Община Мездра от Управляващия орган на Програмата, на Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“. По проекта бяха санирани три жилищни блока на ул. „Христо Ботев“ №2, на ул. „Христо Ботев“ №43 и на ул. „Дунав“ №3-5 с общо 81 апартамента, къща на ул. „Сердика“ №7 и административната сграда на общинския пазар. Бюджет на проекта - 969 426 лв. с ДДС, от които 839 221 лв. БФП и 130 205 лв. наложени финансови корекции за сметка на общинския бюджет.
 • Завърши, въпреки сериозните финансови корекции, наложени на предишното ръководство на Община Мездра от Управляващия орган на Програмата, изпълнението на Проект „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“, чрез който ще бъде разкрит Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Бюджет на проекта - 650 985 лв. с ДДС, от които 449 457 лв. БФП и 201 528 лв. наложени финансови корекции за сметка на общинския бюджет.

✓ По Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.:

 • Успешно приключи изпълнението на Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в гр. Мездра“. Бюджет на проекта - 2 217 295 лв. с ДДС.
 • В напреднал етап са строително-монтажните работи по Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. на територията на община Мездра“. Бюджет на проекта - 5 374 247 лв. без ДДС.
 • Стартира изпълнението на Проект „Ремонт и реконструкция на Парк „Алеята“, V и VI участък, гр. Мездра“. Бюджет на проекта - 725 985,54 лв. без ДДС.
 • В процес на изпълнение е Проект „Изграждане на многофункционално спортно игрище УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца“. Бюджет на проекта - 95 746 лв. без ДДС.

✓ По Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.

 • Приключи изпълнението на Проект „Добре дошли в Средновековието“ („Welcome to The Middle Ages“), реализиран от Община Мездра, в качеството й на водещ партньор, съвместно с Община Добрословени, Румъния, в качеството й на партньор по проекта. Общ бюджет на проекта - 495 103,46 евро, от които бюджет на Община Мездра - 251 830,36 евро.
 • В заключителен етап е изпълнението на Проект „Съвместни усилия срещу природните бедствия“ („Joint Efforts Against Natural Disasters”), реализиран от Община Мездра, в качеството й на водещ партньор, съвместно с Жандармерийската служба на окръг Мехединци, Румъния, в качеството й на партньор по проекта. Общ бюджет на проекта - 937 151,73 евро, от които бюджет на Община Мездра - 453 175,58 евро.

***

През 2020 г. в община Мездра бяха реализирани редица значими за местната общност социални проекти:

✓ По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 • Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“ по Процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” - предоставяне в продължение на една година на почасови мобилни здравно-социални услуги на 92-ма потребители от гр. Мездра и от 10 села в общината. По проекта са назначени 17 домашни помощници, 1 медицинска сестра, 1 психолог, 1 социален консултант и 1 шофьор.
 • Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3” - доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства) на 142-ма потребители - възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск. По проекта са назначени 17 социални асистента и 1 диспечер.
 • По Проект „Обучение и заетост за младите хора“ - осигурена е заетост на 5 лица.
 • По Проект „Обучение и заетост“ - осигурена е заетост на 51 лица.
 • Проект „Приеми ме“ - 3 деца в риск са настанени в приемни семейства.

✓ Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.“ - осигурено е приготвяне и доставка на топъл обяд на 170 уязвими лица от гр. Мездра и от 16 съставни села на общината, които са в невъзможност да задоволят ежедневните си потребности от храна, лекарства и вещи от първа необходимост в условията на извънредна ситуация в страната.

✓ Програма „РОМАКТ“ - раздадени са 299 хранителни и санитарни пакети на лица от уязвими групи. По същата програма Община Мездра има одобрен Проект „За по-красива и приветлива среда за отдих, спорт и забавление за децата и общността в с. Моравица“ на обща стойност 4 951,80 евро.

✓ С дарения, предоставени от Фондация „АДРА България“ - на два пъти бяха подпомогнати с трайни хранителни продукти 100 крайно нуждаещи се от гр. Мездра и от 22 села в общината. Раздадени са и 160 подаръчни пакета за Коледа, предназначени за деца в неравностойно положение и ученици от основния курс на обучение.

✓ По Закона за лична помощ - 282 лични асистенти обслужват 282 потребители от община Мездра.

✓ По Националната програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“ - 9 домашни помощници обслужват 10 потребители.

✓ По Регионалната програма за заетост - осигурена е заетост на 9 лица.

✓ По Националната програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ - осигурена е заетост на 2 лица.

✓ По Националната програма „Помощ за пенсиониране“ - осигурена е заетост на 2 лица.

✓ По Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас - закупени са 15 лаптопа и 3 принтера за потребителите в ЦНСТ №1, №2 и №3 в Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания - гр. Мездра.

***

✓ В сферата на културата и спорта:

 • Въпреки ограниченията, наложени от Covid-19, през 2020 г. културният календар на община Мездра беше обогатен чрез възраждане на традиционни културни прояви с национални измерения - Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“, Симпозиум по скулптура, теренни археологически проучвания на античната и средновековна крепост „Калето” в гр. Мездра, Дни на приключенското и планинарско кино „Ехо от Банско филм фест“ и др.
 • В условията на извънредна ситуация се проведоха редица знакови културни събития. Като например, честване на 70-годишнината от обявяването на Мездра за град, Първи национален фолклорен фестивал „Хорцето на Дефилето“, Шести фестивал на средновековните традиции, бит и култура „Калето - Мездра 2020“, Пленер по живопис „Юбилейно за проф. Иван Фунев“ и др.
 • Спортно-туристическият календар на община Мездра беше обогатен чрез възраждане на футболния турнир за деца Мемориал „Семко Горанов”, стартиране на общинска аматьорска лига по мини футбол и организирано изкачване от местните туристи на планински първенци в България.
 • Финансово беше подпомогната дейността на читалищата, на пенсионерските и на спортните клубове в община Мездра.

***

През м. октомври 2020 г. Община Мездра беше удостоена от Националната платформа на партньорите за добро демократично управление със сертификат за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление 2020-2022 г. Удостояването с тази престижна награда на Съвета на Европа е признание за постигнато високо качество на управление от страна на Община Мездра, съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за иновативно и добро управление на местно ниво.

В заключение: През първата година от мандат 2019-2023 г. беше положено началото на устойчиво развитие на община Мездра чрез осигуряване на финансова стабилност на общината, реализиране на значими за местната общност инвестиционни проекти с европейско и национално финансиране, разширяване на вида и обема на социалните услуги, предоставяни на уязвими лица и семейства, подпомагане на местния бизнес в условията на Covid-19, подобряване административния капацитет на Общинската администрация и на обслужването на гражданите, обогатяване на културния и на спортния календар.

През следващите три години от мандата Община Мездра ще продължи да работи последователно, в диалог с гражданското общество и бизнеса, за възраждане на населените места чрез подобряване на условията за живот в тях, осигуряване на трудова заетост, привличане на външни инвестиции и ангажираност към ежедневните проблеми на хората от общината.

 

Иван Аспарухов,

Кмет на община Мездра

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


2020-12-14 19:55:51