Вдигнаха таксата за смет в Мездра

Вдигнаха таксата за смет в Мездра

Общинският съвет в Мездра определи нов размер на такса смет за 2021 г. Решението е мотивирано от увеличените разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, за обезвреждането им в депа и инсталации, вкл. отчисленията, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, което налага Община Мездра да покрива със собствени приходи голяма част от разходите за обезпечаване на този вид услуги.

От догодина таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и на предприятия вече ще е в размер 6.10 лв. на 1000 лв. върху данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите и на предприятията. По видове услуги таксата за гр. Мездра и за и всички населени места на територията на общината е, както следва: за услугата сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в размер 2.00 лв. на 1000 лв.;  за услугата обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения в размер 2.10 лв. на 1000 лв.; за услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в размер 2.00 лв. на 1000 лв.

"Размерът на такса смет за жилищни и нежилищни имоти на граждани и на предприятия, извън строителните граници, ще бъде в размер 4.10 лв. на 1000 лв. върху данъчната оценка на имотите."

 
2020-11-27 11:18:07