Община Мездра осигури лаптопи на 15 деца и младежи в риск

Община Мездра осигури лаптопи на 15 деца и младежи в риск

Община Мездра осигури лаптопи на 15 деца и младежи в риск от трите Центъра за настаняване от семеен тип


Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ) в гр. Мездра получи 15 преносими компютри и 3 лазарни принтери, закупени по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Новите лаптопи с лицензиран софтуер ще се ползват от 15-те деца и младежи в риск, настанени в трите Центъра за настаняване от семеен тип към комплекса. Със средства по същата програма ще бъдат покрити разходите на трите центъра за интернет до края на тази година.

Целта е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, лишени от родителски грижи, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. С подкрепата за усвояване на учебния материал впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях - възможност за придобиване на степен на образование, професионална квалификация по професия и подобрени шансове за професионална реализация на пазара на труда и скъсяване на прехода от училище към работното място.

Новите придобивки за нуждите на КСУДЛУ са осигурени след като през месец август Община Мездра и Фонд „Социална закрила“ към МТСП сключиха договор за финансиране изпълнението на проект за закупуване на преносимите компютри и лазерни принтери, както и за покриване на разходите за интернет до 31.12.2020 г., по Целевата програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

Бюджетът на проекта е на обща стойност 8 310 лв. с включен ДДС, а продължителността на проектните дейности - до 15 ноември 2020 г.


1
2
3


2020-11-10 20:03:36