Козлодуй поема дълг за инвестиционни проекти и обновява спортна зала

Козлодуй поема дълг за инвестиционни проекти и обновява спортна зала

На 10 ноември бе проведено редовно заседание на Общински съвет Козлодуй, в залата на НЧХП „Христо Ботев – 1879“, при спазване на противоепидемичните мерки. На сесията присъстваха граждани, които получиха думата за изказвания, питания, становища и предложения. Сред точките от дневния ред, които представляваха интерес за гражданите, бяха тези за поемане на дългосрочен дълг чрез сключване на договор за финансов лизинг и за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност. Преди малко повече от месец по тези две теми се проведе публично обсъждане, в което също се включиха граждани, част от които присъстваха и днес. По време на дискусиите общинският съветник Ангел Лалюв специално се обърна към присъстващите граждани и ги увери, че парите от дългосрочния дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, който предстои да бъде поет, не могат да бъдат използвани и изразходвани за нищо друго, освен за обезпечаване на плащания по проекти. „Това са пари, които отиват само за проекти, кажете го и на нашите съграждани. Не поемаме дълг, за да харчим, правим го, за да обезпечаваме вече изпълнени дейности по проекти”, уточни още Ангел Лалюв. Общинските съветници разгледаха и приеха предложенията за поемане на дългосрочните дългове. Общински съвет гласува и за допълнение на Приложение № 2 и 3 към Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй. Друго решение, което бе одобрено от съветниците, бе Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение за „Обновяване на спортна зала „Христо Ботев”, гр. Козлодуй” по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта.

 
2020-11-10 17:43:25