Апарат за обдишване купуват в Мездра с подкрепа на общината

Апарат за обдишване купуват в Мездра с подкрепа на общината

Общинският съвет прие промени в капиталовите разходи на Община Мездра за 2020 г. Чрез частична актуализация ще се подпомогне финансово с около 35 хил. лв. Многопрофилната болница за активно лечение в града да се снабди спешно с апарат за обдишване, необходим за лечението на пациенти с COVID-19. С друго решение бяха направени изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с които се регламентира провеждането на заседания на постоянните комисии и на съвета, чрез видеоконференция. Местният парламент даде съгласие да бъдат погасени задължения в размер на 19 хил. лв. на общинското дружество „Транс-Авто-2015“ ЕООД към НАП. ОбС обяви конкурс за управител на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД и определи изисквания към кандидатите за заемане на длъжността. Създадена бе и временна комисия за преработка на условията, реда, критериите и правилата за кандидатстване по общинска програма „Малки местни инициативи“. ОбС възложи на кмета на община Мездра да се провери състоянието на базата на детската градина в с. Игнатица и да се извършат съответните ремонтни дейности, както и да се предприемат всички необходими действия за разкриване на филиал на ДГ „Звездичка“ - Зверино в планинското селище.

ОбС даде съгласие Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ да извърши почистване на естествени еутрофни езера в землището на с. Очиндол в рамките на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

 

 
2020-10-30 09:57:31