ѕ–ќ≈ “»

“ръгна водни€т цикъл на Ѕ€ла —латина

Ќа 26.06.2012 г.беше подписан договор между ћинистерствотона околната среда и водите (ћќ—¬) и ќбщина Ѕ€ла —латина запредостав€не на безвъзмездна финансова помощ по ќѕ “ќколна среда” 2007 - 2013 г. за проект: ”»нтегриран проект за водни€ цикъл на гр. Ѕ€ла —латина”. ќбщата му стойност е 24 041 444,28 лв. —лед въвеждането в експлоатаци€ на изградената по проекта ѕ—ќ¬ значително ще се намали замърс€ването от отпадъчните води на р. —кът.

√радската пречиствателна станци€ за отпадни води ще се изгради на около 2 км северозападно от града с площ 8 180 кв.м., чи€то цел е значително да се намали замърс€ването от отпадъчните води на р. —кът. Ќеразделна част от ѕ—ќ¬ е съпътстващата инфраструктура към не€: изграждането на довеждащ канализационен колектор;довеждащ водопровод;път от кра€ на регулаци€та на гр. Ѕ€ла —латина до площадката на ѕ—ќ¬ и външно ел. захранване 20кV на ѕ—ќ¬.

 

ѕредвижда се подм€ната на 10 110м. канализационни тръби и  470  бр. сградни канализационни отклонени€, 9 382 м водопроводни тръби и 485 бр.сградни водопроводни отклонени€ в града.

Ќачални€т срок за започване на строително-монтажните работи съгласно графика е 01.07.2013г. райни€т срок за приключване на строителството съгласно договора с ћќ—¬ е 31.12.2014 г., а срокът за изпълнение на проекта в неговата ц€лост е 25.03.2015 г.

 

 

Ќа 22 февруари б€ха подписани договорите за строителство и надзор на водни€ цикъл на град Ѕ€ла —латина. —воите подписи под т€х сложиха кметът инж. »во ÷ветков и »ван ћоллов- представител на ƒ««ƒ “–айкомерс-јква дизайн арена” и инж. Ћюдмил “одоров на “ѕловдивинвест”јƒ.

 

“ƒнешни€т ден е съдбоносен за Ѕ€ла —латина, защото се постав€ началото на реалната работа по най-големи€ проект на нашата  община на стойност 24 млн. лева. —лед успешното му завършване ще имаме съвременен град с новоизградени водопровод, канализаци€  и пречиствателна станци€. “ака ще имаме качествено и сигурно водоснабд€ване на десетилети€ напред, а в същото време ще допринесем за опазването на природата, което означава и за самите нас. ¬ него ще вложим и 820 000 лева общински средства. ѕоемам ангажимента след строителните работи да подобрим съпътстващата инфраструктура, като преасфалтираме, поставим нови бордюри и тротоари. Ќека нашите съграждани приемат неудобствата на изграждането, защото ефектът си заслужава. –азчитам на професионализма на строителните фирми и се над€вам да можем накра€ да им издадем хубава референци€ за свършената работа”, за€ви кметът на общината инж. »во ÷ветков.

 

ѕредставител€т на консорциума- изпълнител »ван ћоллов поздрави общината за провеждането на качествените тръжни процедури по проекта. “ой за€ви, че компани€та има дългогодишен опит в изграждането на водоснабдителни обекти. “¬ Ѕ€ла —латина ще търсим баланс между бързото изпълнение и осигур€ване възможност за преминаване на гражданите, работейки на между 6 и 8 подобекта. ўе изграждаме временни водопроводи и ще работим при действаща канализаци€, а където можем ще използваме безизкопни технологии, на които сме лидер в страната. Ќад€вам се да приключим обекта преди крайни€ срок от 14 месеца”, за€ви ћоллов.

 

»нж. Ћюдмил “одоров от надзорната фирма подчерта, че “са работили по различни европроекти и ще бъдат и своеобразен консултант на общината, осъществ€вайки строг контрол върху всички етапи на строителни€ процес. Ќад€вам се след 14 месеца всички да се поздравим с добре изпълнен проект, в който всички страни да са доволни.”

ѕодробна презентаци€ на «веното за управление на проекта и дейностите по водни€ цикъл направи негови€т ръководител инж. ’ристофор  ьосовски. ÷еремони€та по подписването на договорите завърши с пожелани€ за добра взаимна работа.  метът на Ѕ€ла —латина инж. »во ÷ветков вдигна тост за успеха на проекта. ÷еремони€та уважиха още председател€т на ќб— ’аралампи ѕетков, зам.-кметът “ихомир “одоров, общински съветници, представители на общински администраци€, строителни фирми и граждани.   

 
2013-03-29 11:31:27