Покана за извънредно общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”

Покана за извънредно общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”

На основание чл. 34, ал. 3 от Устава и във вр. с чл. 35 от същия, Управителният съвет свиква извънредно общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, което ще се проведе на 06.11.2020 г. /петък/, в 16:30 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина. Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за промяна в Стратегията за ВОМР по отношение на финансовите й параметри и мониторинговите индикатори за резултат;
  2. Организационни въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе на същия ден, в 17:30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

ИВО ЦВЕТКОВ

Председател на  УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина”

 
2020-10-20 19:09:33