Екскурзии и летни ателиета правят за децата в девенското училище

Екскурзии и летни ателиета правят за децата в девенското училище

Проектното предложение „Училището-нашият втори дом” в Обединено училище „ Св. Св. Кирил и Методий” село Девене, финансирано от ЦОИДУЕМ, беше одобрено и дейностите вече стартираха.  Проектът е по Приоритет 2 от процедурата:  „Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система".

Целта е превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. Участници в Проектното предложение са 118 ученици, 50 родители, 16 учители, 1 счетоводител и 5 непедагогически персонал. Заложени са следните дейности: Лятно училище за бъдещи първокласници, извънкласни дейности: Клубове: "Млад сладкар", " Приложна география", „Избирам да уча“, кръгла маса с родители на ученици от 5- 7 клас на тема: "Важно ли е образованието", обучение на учители на тема: "Превенция на отпадането от училище",  екскурзии. Дейностите на клубовете могат да бъдат проведени дистанционно. При необходимост „Лятно училище“ може да бъде напарвено на открито в двора на училището, а  дейност "Заедно можем" ще се извърши през онлайн платформа.

Вече стартираха и първите занимания на учениците, които започнаха с ентусиазъм занятията!

 

 
2020-10-15 09:39:39