Кмет влезе в Центровете за настанямане от семеен тип

Кмет влезе в Центровете за настанямане от семеен тип

Кметът на Община Бяла Слатина Иво Цветков посети Центровете за настаняване от семеен тип в гр. Бяла Слатина и с. Бърдарски геран и Преходното жилище в гр. Бяла Слатина, в изпълнение на проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

Основната цел на проектното предложение е да се окаже подкрепа на учащите деца и младежи от I до XII клас, настанени в социалните услуги, делегирани от държавата дейност от резидентен тип – Центровете за настаняване от семеен тип в гр. Бяла Слатина и с. Бърдарски геран и Преходното жилище в гр. Бяла Слатина, като им се осигури непрекъснат процес на образователните дейности и се подпомогне тяхната самостоятелност.

Дейностите по проекта включват закупуване и предоставяне на технически средства – компютърни конфигурации и лаптопи с лицензиран софтуер, таблети, мултифункционални устройства и заплащане на месечни такси за интернет до 31.12.2020 г.

С осъществяването на проекта ще се подпомогнат образователните дейности на децата и младежите, потребители на социалните услуги от резидентен тип и ще им се окаже подкрепа при усвояване на учебния материал. Закупената техника и оборудване ще им осигури непрекъснат образователен процес, ще подпомогне тяхната самостоятелност и ще се повишат шансовете за успешно завършване на учебната година. В резултат се очаква децата и младежите от целевата група да увеличат възможностите си за придобиване на степен на образование, да повишат шансовете си за реализация на пазара на труда и всичко това да допринесе за тяхното по-активно социално включване.

Общата стойност на проекта е 10 380,00 лв. с включено ДДС, като срокът за изпълнение е до 15.11.2020 г.

 
2020-10-08 11:15:39