ВиК-Враца търси обслужваща банка

ВиК-Враца търси обслужваща банка

С pешение № 195/30.09.2020 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца е открита процедура за подбор и определяне на изпълнители на договори с предмет „Предоставяне на финансови (банкови) услуги на „В и К” ООД – Враца” при следните условия.

 

 1. Процедурата се провежда по две обособени позиции.

   1.1.„Свободни парични средства”

   Има се предвид възможността разполагаеми средства на дружеството в български лева да бъдат пласирани на депозити в банка за период не по-кратък от 30 (тридесет) дни.

   1.2.„Платежни и свързани услуги”, в това число:

   1.2.1. обслужване на разплащателна сметка на дружеството от банков клон в гр. Враца;

   1.2.2.извършване на парични преводи;

   1.2.3. извършване на инкасиране на парични средства от потребители на ВиК услуги на територията на област Враца и внасянето им по разплащателна сметка на  дружеството;

   1.2.4. ползване на Интернет-банкиране;

   1.2.5.изплащане на трудовите възнаграждения на служителите и работниците на дружеството по картови разплащателни сметки на банката.

    

   2.1. Процедурата се провежда отделно по двете обособени позиции.

   2.2. Кандидатите могат да участват с оферти по една или и по двете обособени позиции.

   2.3. В процедурата могат да участват търговски банки, които имат териториални структури (поделения) в гр. Враца.

  

   3.1. За изпълнението по всяка от двете обособени позиции се сключват отделни договори, включително и в случай, че е определен един изпълнител.

   3.2. Договорите с предмет „Свободни парични средства” влизат в сила от 15.01.2021 г.

   3.3. Договорите с предмет „Платежни и свързани услуги” влизат в сила от 01.12.2020 г.

   3.4. Договорите се сключват за срок от 2 (две) години.

   3.5. В срока им на действие договорите могат да бъдат прекратявани:

   3.5.1.при възникване на предпоставки за провеждане на процедура по ЗОП със същия предмет;

   3.5.2. в други случаи, съгласно закона.

                                                                                                                                                    

   4.1. За изпълнители на договори с предмет „Свободни парични средства” се определят класираните на първите четири места участници. Управителят на дружеството определя конкретния размер на депозита във всяка една банка, но не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лева.

   4.2. За изпълнители на договори с предмет „Платежни и свързани услуги” се определят класираните на първите четири места участници.

   4.3. В случай, че участниците са по-малко от четири, за изпълнители на договорите се определят всички участници, чиито оферти удовлетворяват интересите на дружеството.

   5.1. Срокът за представяне на оферти е 10 работни дни от датата на публикуване на поканата.

   5.2. В случай, че са получени оферти от по-малко от 5 банки, процедурата се извършва повторно, като този път срокът за получаване на оферти е 5 работни дни.

 

 1. 6. Показатели за оценка и тяхната относителна тежест по обособена позиция „Свободни парични средства”:

   6.1. годишен лихвен процент по депозитна сметка в лева (представя се

   - за сроковете: от 1 месец, от 3 месеца, от 6 месеца, от 12 месеца и

   - за сумите в размер: от 200 х. до 500 х. лева и над 500 х. лева)                 – 75 %;

   6.2. такса за откриване на депозитна сметка                                                 – 5 %;

   6.3. такси и комисионни за вноска на падеж                                                – 5 %;

   6.4. такси и комисионни за теглене на падеж                                               – 5 %;

   6.5. такси и комисионни за вноска не на падеж                                           – 5 %;

   6.6. такси и комисионни за теглене не на падеж                                          – 5 %.

 

 1. 7. Показатели за оценка и тяхната относителна тежест по обособена позиция „Платежни и свързани услуги”:

   7.1. годишен лихвен процент по разплащателна банкова сметка в лева    – 50 %;

7.2. такса месечно обслужване на разплащателна банкова сметка в лева  – 10 %;

7.3. касови операции в лева (такси и комисионни)                                     –  5 %;

7.4. такси за издадени преводи в лева                                                           – 25 %,

от които:

 • такса за издадени преводи БИСЕРА на гише   – 10 %,
 • такса за издадени преводи БИСЕРА чрез Интернет банкиране               – 3 %,
 • такса за издадени преводи РИНГС на гише               – 3 %,
 • такса за издадени преводи РИНГС чрез Интернет банкиране   – 3 %,
 • вътрешно банкови на гише   –3 %,
 • вътрешно банкови чрез Интернет банкиране               – 3 %;

7.5. такса за превод с „масово плащане” на трудови възнаграждения по картови сметки – 10 %.

 

 1. 8. Методика за оценка и класиране на офертите:

8.1. За Обособена позиция „Свободни парични средства”

8.1.1. показател „годишен лихвен процент по депозитна сметка в лева”

Оценката се извършва за всяка една от осемте комбинации (срок на договора/размер на депозита) съгласно т. 7.1.

Участникът, предложил най-висок лихвен процент (л.п.) по съответната комбинация, получава 75,00 б. е. Оценките на останалите участници се получават по правилата на правата пропорционалност. Оценките на всеки един участник по всичките комбинации се събират и сумата се разделя на 8. Получения резултат представлява оценката на участника по този показател. Ако участник не представя предложение по някоя от комбинациите, получава 0,00 б.е. по нея.

8.1.2. по останалите показатели

Участникът, предложил най-ниска такса по съответния показател, получава 5,00 б.е.

Оценките на останалите участници се получават по правилата на обратната пропорционалност.

8.2. За Обособена позиция „Платежни и свързани услуги”

8.2.1. показател „годишен лихвен процент по разплащателна банкова сметка в лева”

Участникът, предложил най-висок годишен лихвен процент, получава 50,00 б.е.

Оценките на останалите участници се определят по правилата на правата пропорционалност.

8.2.2. показател „такса месечно обслужване на разплащателна банкова сметка в лева”

Участникът, предложил най-ниска такса, получава 10,00 б.е. Оценките на останалите участници се определят по правилата на обратната пропорционалност.

8.2.3. показател „касови операции в лева (такси и комисионни)”

Участникът,предложил най-ниски такси (комисионни), получава 5,00 б.е.

Оценките на останалите участници се определят по правилата на обратната пропорционалност.

8.2.4. показател „такси за издадени преводи в лева”

         Оценяването се извършва по подпоказатели.

Участникът, предложил най-ниска такса по съответния подпоказател, получава съответния максимум от б.е. Оценките на останалите участници се определят по правилата на обратната пропорционалност. Получените оценки по отделните подпоказатели се събират и така се определя оценката на участника по този показател.

8.2.5. показател „такса за превод с „масово плащане” на трудови възнаграждения по картови сметки”. Участникът, предложил най-ниска такса, получава 10,00 б.е. Оценките на останалите участници се определят по правилата на обратната пропорционалност.

8.3. Методика за класиране на офертите

Класирането се извършва отделно по обособени позиции.

Получените оценки по отделните показатели на всеки един участник се сумират и се подреждат по низходящ ред на получените суми. На първо място се класира участникът, получил най-голяма сума от оценките.

 

 1. 9. Минимални изисквания за съдържание на офертите:

9.1. Информация за участника

9.1.1. заявление за участие по съответната обособена позиция;

9.1.2. административни данни за участника или ЕИК;

9.1.3. пълномощно (когато е приложимо);

9.1.4. декларация за наличие на банкови офиси в гр. Враца и в другите населени места в областта;

9.1.5. декларация за срока за валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 150 (сто и петдесет) дни от датата на получаването й.

9.2. Предложения за изпълнение на услугата.

9.2.1. с декларация или чрез прилагане на документи участникът трябва да заяви готовност да предостави всички видове услуги по съответната обособена позиция;

9.2.2. ценова оферта, която да съдържа предложения по всички посочени показатели.

    

            За контакти и информация:

            г-жа Верка Димитрова – главен счетоводител

            (тел.: 092/669823)

           

 

 
2020-10-05 12:02:22