Реорганизират движението по възлов участък

Реорганизират движението по възлов участък

От 21 септември до 19 октомври 2020 г. се въвежда временна организация и безопасност на движението на всички МПС по път III-103 Мездра - Горна Кремена.

ЗАПОВЕД №РД-11-49/ 18.09.2020 г.

Относно: Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция на уличен водопровод в с. Горна Кремена, община Мездра, преминаващ през път III-103 от км 6+150 до км 7+930“

Във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция на уличен водопровод в с. Горна Кремена, община Мездра, преминаващ през път III-103 от км 6+150 до км 7+930“, на основание на чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците,

НАРЕЖДАМ

 1. Движението на всички МПС по път III-103 Мездра - Горна Кремена да се организира, както следва:
 • от км 6+150 до км 7+570 да се ограничи движението на всички МПС с обходен маршрут по общински път VRC2083 /III-103, Мездра - Горна Кремена/ Горна Кремена - Долна Кремена -/III-103;
 • от км 7+570 до км 7+930 движението на всички МПС да се организира двупосочно в една лента съгласно приложение №53 към чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба №3/16.08.2010 г.

СМР следва да започнат на 21.09.2020 г. и да приключат най-късно до 17:00 часа на 19.10.2020 г. съгласно приложения график.

 1. Ограничението на движение да се въведе, след като са налице всички условия за това, а именно:
 • стриктно изпълнена на място сигнализация в съответствие със съгласувания проект за ВОБД и при спазване изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г.;
 • приемане и вдигане на временната сигнализация с протокол на комисия с представители на ОПУ - Враца, сектор ПП при ОД на МВР - Враца, Община Мездра и ВиК ООД - Враца;
 • пътните знаци, използвани за ВОБД, да бъдат изработени от втори типоразмер с минимален клас на светлоотражателното фолио RA2 съгласно Наредба №18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Пътните знаци да бъдат поставени върху стойки, устойчиви на преобръщане. Пътните знаци да отговарят на изискванията на БДС 1517 „Пътни знаци. Размери и шрифт“ и на БДС EN12899 „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци“;
 • лицата, които извършват СМР в обхвата на пътя, да носят отличителен знак „Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти“ (С12) съгласно чл. 6 от Наредба №3/16.08.2010 г.;
 • СМР да се извършват само в светлата част на денонощието, като в тъмната част на денонощието и при намалена видимост, работният участък да се сигнализира със светлинни източници, подаващи мигаща жълта светлина (С16), които да са устойчиви на променливи метеорологични условия и да са лесно сменяеми;
 • съгласно чл. 32 от Наредба №3/16.08.2010 г., съществуващите пътни знаци, с които се въвежда постоянната организация на движение и които противоречат на ВОБД, се отстраняват или покриват с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят;
 • да не се оставят строителни отпадъци в сервитута на пътя и редовно да се почиства пътното платно от строителни отпадъци.
 1. Изпълнителят „ВиК“ ООД - Враца да постави необходимата сигнализация, която следва да отговаря на БДС1517:2006. Отговорник за целостта, изправността и поддържането й е Даниел Стефановски, с тел. за връзка 0886 065 451.
 2. По един екземпляр от проекта за ВОБД и заповедта за въвеждането и поддържането й да се съхраняват на обекта и при необходимост да се предоставят на контролните органи.
 3. Движението да се нормализира не по-късно от 17:00 часа на 19.10.2020 г. след представяне на протокол от комисията по т. 2 в ОПУ - Враца. След изтичане на горепосочения срок изпълнителят на СМР носи пълна отговорност при евентуални ПТП.

Настоящата заповед влиза в сила, след като копие от протокола по т. 2 се представи в ОПУ - Враца.

Заповедта да се доведе до знанието на „ВиК“ ООД - Враца за изпълнение, Община Мездра - за сведение, Районна пътна служба - Мездра при ОПУ - Враца и сектор ПП при ОД на МВР - Враца - за контрол.

Инж. Веселин Николов,

Директор на Областно пътно управление - Враца
2020-09-21 16:09:18