Пресконференция по проект в Бяла Слатина

Пресконференция по проект в Бяла Слатина

На 31.08.2020 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в залата на НЧ „Развитие - 1892“, гр. Бяла Слатина се проведе пресконференция за над 50 души за запознаване на местните жители с целите на проект „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“, одобрен за финансиране с Административен договор №РД50-34/19.08.2019 г. на обща стойност 131 121,11 лв. по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020 г.

Общата цел на проекта е утвърждаване на традиционните местни храни и рецепти на териториите на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“ чрез съвместни дейности за тяхното популяризиране и насърчаване на кулинарния туризъм. Тя ще бъде постигната посредством изпълнението на следните специфични цели:

  • Определяне на традиционни за териториите на МИГ – партньори храни и/или рецепти, които да бъдат включени в общ сборник с храни и рецепти, съдържащ карта с местата, на които ще се предлагат;
  • Популяризиране на традиционните местни храни и рецепти с цел утвърждаване на регионалната идентичност на териториите на МИГ – партньори по проекта – развитие на кулинарния туризъм и повишаване на добавената стойност за териториите на МИГ – партньори по проекта. Идентифициране на мрежа от оператори, предлагащи качествени традиционни местни храни и рецепти (организиране на пазари, подпомагане на ресторантьорството);
  • Използване на идентичността на териториите на МИГ за подобряване на маркетинга на произвежданите на тях традиционни местни храни. Установяване на директни контакти с потенциалните потребители;
  • Подпомагане на утвърждаването на уникалната местна идентичност на всяка от териториите на партньорите (изготвяне на местна марка продукти/услуги).

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

  • Информирано местно население относно целите, дейностите и резултатите от проекта, както и постигната максимална представеност на производителите на традиционни храни и ресторантьори, приготвящи ястия по традиционни рецепти;
  • Изготвен сборник с местните храни и рецепти и карта на местата, на които се произвеждат и предлагат;
  • Изготвен съвместен туристически продукт на територията на партньорите по проекта и привлечен интерес към традиционните местни храни и рецепти;
  • Увеличен брой на туристите, посещаващи териториите на партньорите по проекта, както и повишена добавената стойност за съответните територии;
  • Изготвена съвместна маркетингова стратегия, която подобрява представянето и реализацията на традиционните местни храни и води до повишен интерес към ястията, приготвени по традиционни местни рецепти.2020-09-14 19:39:01