Наша градина представи иновативни практики в дигитална среда на форум в Бургас

Наша градина представи иновативни практики за работа в дигитална среда на форум в Бургас

За поредна година учители от ДГ “Единство Творчество Красота“ взеха участие в национален научно-практически форум с международно участие „Иновации в обучението и познавателното развитие” гр. Бургас.

Пред аудиторията те презентираха добра педагогическа практика на тема  „Дигитална среда – иновативни учители”. На форума бе представена дейността  на педагогическия екип от ДГ „Единство Творчество Красота ” гр. Враца от реализиран проект по  Програма „Еразъм +”, КД1 – „Образователна мобилност на граждани”, сектор „Училищно образование”.

Бе разкрита ролята на екипната работа, мотивацията и квалификацията  на учителите за постигане на основната му цел - повишаване уменията за работа с ИКТ с базирани иновационни образователни технологии и дидактични модели. Показани бяха възможностите  за всеобхватното и качествено обучение на децата в единна информационна и комуникационна среда в това число използваните мобилни приложения: https://quizizz.com/, https://toytheater.com/doodle-pad; трета ПГ с мобилно приложение: https://www.autodraw.com/, https://toytheater.com/tangram/, http://toytheater.com/geoboard/; четвърта ПГ с мобилно приложение https://littlealchemy.com/,  https://toytheater.com/subitizing-seeds .

Във II-ра „А” група „Смехорани” допринесоха за обобщаване на представите у децата за горски и домашни животни. Обогатени компетентности за пренасяне на усвоени знания в нова проблемна ситуация и успешна работа в екип. Приложенията дават възможност за интегриране на образователни направления  „Околен свят” , „Изобразително изкуство” и „Български език и литература”.

Във II-ра „Б” група „Слънчице” мобилните приложения улесниха децата при развиване на елементарни математически представи за числата до пет и геометрични фигури – кръг, квадрат, и триъгълник.

Мобилните приложения допринесоха за придобиване на съвкупност от компетентности, свързани с геометрична „инвариативност” и пресъздаване на модели по схема у децата от III –та ПГ „Усмивка”.

В IV-та  ПГ „Гъбка” използваните мобилни приложения провокираха детската любознателност, свързана с някои процеси протичащи в живата и неживата природата.

Представената презентация на тема „Интегриране на електронни образователни ресурси в предучилищното образование” на трета подготвителна група „Усмивка“ разкри приноса на дистанционното обучение за реализиране на образователното съдържание в условията на извънредното за страната положение. Показва умението на учителите да разработват и използват в практиката си електронен образователен ресурс под формата на  електронна книга.

 Участниците обогатиха своя педагогически опит по различни актуални теми в областта на предучилищната и училищна педагогика и психология, който ще споделят с останалите членове на педагогическия екип. Неслучайно детската градина е спечелила проект по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Училищно образование“ на тема „ Виж, опитай и сподели“ и проект по Национална програма „Успяваме заедно“ Модул II Иновативна детска градина.

 

 


сн.1
сн.2
сн.3
сн.3
сн.5
сн.6


2020-08-27 08:35:37