Община Мездра уведомява

О Б Я В А

ОБЩИНА МЕЗДРА

уведомява собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,

че разполага със свободни пасища - мери и ливади, от Общинския поземлен фонд, останали след разпределение от комисия на провоимащи лица по реда на чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно списък, неразделна част от обявата.

Същите могат да бъдат отдадени под наем чрез търг, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Договорите се сключват за една стопанска година.

При заявен интерес към конкретни имоти от списъка Община Мездра ще организира търг с явно надаване по реда и условията на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация за имотите, условията и изискванията за провеждането на търга в стая №109, ет. І на Общинска администрация - Мездра, ул. ”Христо Ботев” №27, или на тел. 0889 465 290.

 

ИВАН АСПАРУХОВ,

Кмет на община Мездра
2020-08-14 10:26:35