Общински съвет Ново село - ПОКАНА

Общински съвет Ново село - ПОКАНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

 

Изх. № РД-240/ от 05.08.2020 г.

 

Господин Иво Вергилов – Председател на Общински съвет Ново село  отправя

 

П О К А Н А

към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на  Бюджета на Община Ново село за 2019 година.

 

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Ново село организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Ново село за 2019 година.

Уважаеми съграждани, в страната със заповед на министъра на здравеопазването и във връзка с решение № 482/ от 15.07.2020 г.  до 31.08.2020г. е обявена извънредна епидемиологична обстановка за цялата страна. С цел да се гарантира живота и здравето на заинтересованите страни и същевременно да се спазят, както законовите разпоредби в областта на публичните финанси, също така и разпоредбите за противоепидемичните мерки, организирам обществено обсъждане, чрез предоставяне на писмени становища и изразяване на обществено мнение посредством официална електронна поща и писмени становища, подадени в деловодството на Общински съвет Ново село, ул. „ Арх. Илия Попов“ № 89, ет. 3.

Заинтересованите страни могат да подават своите писмени становища, мнения и препоръки от 05.08.2020 г. до 06.09.2020 г. до 17:00 часа.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в деловодството на ОбС Ново село или на сайта на общината на електронен адрес http://obshtina-novoselo.com/bg/

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на ОбС Ново село  на адрес: с. Ново село, ул. „Арх. Илия Попов“ № 89, ет. 3  или на електронен адрес  [email protected]

За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефони:

0887765750; 09316/22-25

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВО СЕЛО

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Вергилов
2020-08-13 10:29:59