Община Мездра обявява търг с явно наддаване

Община Мездра обявява търг с явно наддаване

ОБЩИНА МЕЗДРА

обявява

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ:

Поземлен имот с идентификатор 30510.501.926 и площ от 445 кв. м - общинска собственост, в урбанизирана територия с предназначение за комплексно обществено обслужване, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Зверино, община Мездра, одобрени със Заповед №РД-18-1626/ 19.09.2018 г., актуван с АЧОС №4141/ 24.06.2020 г., с начална цена в размер на 4 900 лв. (без ДДС). Депозит за участие в търга - 490 лв.

Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка на Община Мездра: IBAN BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, Банка „ДСК“ - клон Мездра.

Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 10:00 часа в Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №27), стая №202, ет. ІІ. При неявяване на кандидати се насрочва втора дата - 21.08.2020 г., в същия час и на същото място.

Изискващите се документи за участие се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга, до 15.00 часа.

Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая №109, ет. І на Общинска администрация - Мездра или на тел. 0889 465 290.

 

ИВАН АСПАРУХОВ,

Кмет на община Мездра
2020-08-12 07:53:20