Медиатор от Краводер с участие в Национална конференция

Медиатор от Краводер с участие в Национална конференция

Образователният медиатор Тихомир Георгиев от Обединено училище  „Св. Св. Кирил и Методий“  в криводолското село Краводер ще представи  добра практика от работата си  в VIII Национална педагогическа конференция „Дистанционно обучение в мултикултурна среда”.  Форумът се организира  от  ЦМЕДТ „Амалипе” и Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, с подкрепата на ТСА и ще се проведе на 30 юли чрез онлайн платформата Zoom (https://zoom.us/)

Конференцията цели да събере, представи и обобщи практиките от въвеждането на дистанционно обучение в мултикултурна среда,  включително форми на синхронно и асинхронно дистанционно обучение, генерирани от училища с концентрация на ученици от уязвими групи. В нея участия ще вземат Красимир Вълчев - министър на образованието и науката,  доц.д-р Д. Симеонов – зам. ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Боян Захариев – Институт „Отворено общество“, доц. Ст. Лазарова – Директор на Център за дистанционно обучение при ВТУ, доц. Петя Събчева, директор на Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти, експерти от МОН, директори на детски градини и  училища, педагогически специалисти.

Участието на  образователния медиатор не е случайно. Той е един от най – опитните  в организацията и осъществяването на дейности, осигуряващи редовно  посещение на училище, пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес, включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот в учебните заведения от област Враца. Активната му дейност по време на дистанционното обучение беше сериозен  мотив да получи и номинация / в екип/  в категория „ Герой на децата“ на ежегодните награди „ Златната ябълка“ на Национална мрежа на децата / http://www.1june.nmd.bg/#nominations/.

Тихомир Георгиев е част от образователния екип  на проект „ Заедно можем повече“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01 който община Криводол  реализира успешно на територията на всички учебни заведения втора поредна година чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
2020-07-28 09:06:58