Община Мездра обявява търг с явно наддаване

Община Мездра обявява търг с явно наддаване

ОБЩИНА МЕЗДРА

обявява

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ:

  1. Имот с идентификатор 49031.501.487, с площ от 749 кв. м, общинска собственост в урбанизирана територия, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Моравица, община Мездра, одобрени със Заповед №РД-18-930/ 18.12.2017 г., актуван с АЧОС №4129 /04.05.2020 г., с начална тръжна цена в размер на 4 350 лв. (без ДДС). Депозитът за участие е в размер на 435 лв.;
  2. Имот с идентификатор 49031.501.488, с площ от 736 кв. м., общинска собственост в урбанизирана територия, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Моравица, община Мездра, одобрени със Заповед №РД-18-930/18.12.2017 г., актувани с АЧОС №4130 от 18.05.2020 г., с начална тръжна цена в размер на 4 280 лв.(без ДДС). Депозитът за участие е в размер на 428 лв.

Депозит за участие в търга се внася по следната банкова сметка на Община Мездра: IBAN BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, Банка „ДСК“ - клон Мездра.

Търгът ще се проведе на 04.08.2020 г. от 10:00 ч. в Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27), стая №202, на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата - 11.08.2020 г., в същия час и на същото място.

Документите за участие в търга се внасят до 15:00 ч. в деня, предхождащ провеждането на търга. Тръжна документация и допълнителна информация се получава в стая №109 на І етаж в Общинска администрация - Мездра или на телефон 0889 465 290.
2020-07-24 10:26:38