Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ОБЯВА

за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина

 
2020-07-22 19:04:25