Подпомагат децата в риск

Подпомагат децата в риск

Община Бяла Слатина подаде проектно предложение по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас. Основната цел е да се окаже подкрепа на учащите деца и младежи от I до XII клас, настанени в социалните услуги, делегирани от държавата дейност от резидентен тип – Центровете за настаняване от семеен тип в гр. Бяла Слатина и с. Бърдарски геран и Преходното жилище в гр. Бяла Слатина, като им се осигури непрекъснат процес на образователните дейности и се подпомогне тяхната самостоятелност.

Дейностите по проекта включват закупуване на технически средства – компютърни конфигурации и лаптопи с лицензиран софтуер, таблети, мултифункционални устройства и заплащане на месечни такси за интернет до 31.12.2020 г.

Чрез реализирането на дейностите по проекта ще се помогне на 32 деца настанени в социални услуги от резидентен тип, от I до XII клас, като им се осигури непрекъснат образователен процес и се подпомогне тяхната самостоятелност. С осъществяването на проекта ще се подпомогнат образователните дейности на децата и младежите, потребители на социалните услуги от резидентен тип и ще им се окаже подкрепа при усвояване на учебния материал  за по-успешно завършване на учебната година. Размерът на финансовите средства, за които се кандидатства е 10 380,00 лв. с включено ДДС.
2020-07-15 14:50:17