Наливат близо 400 хиляди лева в ремонт на улици в Бяла Слатина

Наливат близо 400 хиляди лева в ремонт на улици в Бяла Слатина

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Княз Дондуков“ в гр. Бяла Слатина“ подписа кметът на Бяла Слатина Иво Цветков. Проектното предложение е по процедура  BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването,  подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите  местно  развитие от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Общата стойност на проекта е 389 931,81 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 36 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездната финансова помощ. Строително-ремонтните дейности по проекта ще обхванат улиците „Любен Каравелов“ – в частта от ул. „Климент Охридски“ до ул. „Княз Дондуков“ и „Княз Дондуков“ – в частта от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Солунска“. Ще бъде изградена нова улична настилка с плътен асфалтобетон. Ще се премахнат тротоарите пред всеки вход/изход на имот и асфалтиране на новоизградените подстъпи към дворовете. На места частично ще бъде изградена нова тротоарна асфалтобетонова настилка и ще бъде отводнено пътното платно чрез изграждането на бетонови бордюри. По време на строителните дейности ще се постави и хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за осигуряване на безопасното движение на превозните средства и пешеходците. С цел осигуряване на лесен достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено пресичане на кръстовища и пешеходни пътеки, пред всеки вход/изход на имот, както и в зоната на всяко кръстовище и пешеходна пътека ще се поставят скосени бордюри, а тротоарите ще бъдат понижени.

С осъществяването на дейностите по проектите ще се възстановят и подобрят параметрите на ремонтираните улици, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което ще се осигурят условия за експлоатация и безопасност на движението, ще се подобри отводняването и ще се удължат междуремонтните периоди. Стремежът е да се осигури необходимата публична и техническа инфраструктура, която е от първостепенно значение за облагородяване на жизнената среда и създаване на условия за развитие на икономиката в района, категорични са от кметският екип.

 
2020-07-13 12:02:34