Свикват извънредна сесия на общинския съвет

Свикват извънредна сесия на общинския съвет

Извънредна сесия ще се проведе днес в Берковица. В дневния и ред са включени няколко точки. Първата докладна е относно покриване със средства на Община Берковица наложени санкции по проект „Повишаване на енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в община Берковица – Народно читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ на финансови корекции за нередности и неверифицирани разходи. Друга докладна е относно промяна на поет общински дълг по Договор за кредит сключен с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД  за финансиране на проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к. Изгрев, гр. Берковица“. Очаква се да бъде отменено и решението от предишна сесия, свързано с промяна в размера на възнаграждението на управителя на „Общински пазар 99“ ЕООД.

Извънредната сесия ще се проведе днес от 16 часа.
2020-07-13 10:09:14