С нови шефове са две детски градини

С нови шефове са две детски градини

Приключи конкурсът за заемане на длъжността „Директор“ на Детска градина „Мир“ - гр. Мездра и на Детска градина „Звездичка“ - с. Зверино. Той беше обявен със Заповед №310/ 14.05.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №318/ 19.05.2020 г. на кмета на община Мездра.

Конкурсът протече в три етапа - подбор по документи, представяне на Програма за развитие на ДГ „Мир“ - гр. Мездра и/или на ДГ „Звездичка“ - с. Зверино за тригодишен период и събеседване с кандидатите.

За провеждане на конкурса, със Заповед №367/ 19.06.2020 г. на кмета на общината, беше назначена временна комисия с председател Нели Минева, заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“. 

Само един бе кандидатът за шеф на ДГ „Звездичка” в Зверино – Таня Петкова. Трима пък се впуснаха в надпреварата за директор на ДГ „Мир” в Мездра. Това са Първолета Манчева, Петя Дамянова и Диана Вутова.

След разглеждане на документите комисията установи, че Петя Дамянова не притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, с което не отговаря на изискванията. Ето защо комисията единодушно реши тя да не бъде допусната до следващия етап на конкурса. Останалите трима кандидати бяха допуснати до втория етап, тъй като представените от тях документи отговарят на изискванията на Наредба №15 и удостоверяват минималните изисквания за заемане на тази длъжност.

След проведения конкурс бяха избрани и новите директори на детските градини. Високият пост в Зверино е зает от Таня Петкова, а в Мездра от Диана Вутова.

 
2020-06-30 13:26:04