Валя Берчева: Въпреки финансовия колапс, работим активно за развитието на селищата ни

Валя Берчева:  Въпреки финансовия колапс, работим активно за развитието на селищата ни

Валя Берчева е най-младият общински кмет в област Враца. Тя спечели убедително местните избори в Мизия срещу управлявалия четири мандата д-р Виолин Крушовенски. Има висше икономическо образование. Развивала е бизнес в областта на земеделието. Била е общински съветник. Наскоро се дипломира и в Института за политика. По повод шест месеца от началото на мандата й разговаряме за проблемите и новите проекти.

Г-жо Берчева, какви бяха за вас тези шест месеца?

-    За мен бе голямо предизвикателство да сформирам екип и да наложа нов стил в работата на администрацията- с нови идеи, динамика, много работа и контрол на всички служители за изпълнението на задълженията им. Мисля, че се вижда високото темпо и мобилизация на всички. За съжаление, наследството ни, особено финансовото, е много тежко.

Какъв е размерът на задълженията на общината?

-    При встъпването ми в длъжност като кмет на 11 ноември, общината бе с дефицит в размер на 677 375,73 лв. , от които 401 777 лв. към доставчици. Част от тях-194 922 лв. преминават в просрочени задължения към 30.11.2019 г.-197 282,73 лв. за възстановяване на заемообразно ползваните средствата за ремонт на ул. „Петко Банков" гр. Мизия и 78 316 лв. за възстановяване на средствата за делегираните държавни дейности. Това се е наложило, тъй като предишното ръководство е похарчило 197 хил. лв. от ПМС-то за ремонт на улици след наводненията в размер на 2 млн. лв. за изплащане на заплати и осигуровки. Това е и причината ул. „Петко Банков" и паркинга пред общината да не се асфалтирани. Наложи ни се да изплатим и над 70 000 лева обезщетения на напуснали служители на ръководни длъжности.

Какви мерки предприехте, за да стабилизирате общината?

-   За постигане на финансова устойчивост, моите цели са намаление размера на просрочените задължения, прилагането на мерките за оптимизиране събираемостта на приходите, както и намаляване на
разходите. Редуцирахме всички договори за обслужване до минималния размер. Свили сме текущите разходи с близо 20 %.
Прилагаме строг контрол при средствата за горива, телефони, ток ивода. През декември 2019 г. беше погасена последната вноска в размер на 36 327 лв. по безлихвения кредит, отпуснат от Министерството на
финансите по оздравителния план на общината. Редовно обслужваме банковия си кредит, с който са покрити стари задължения за осигуровки в размер на 800 хиляди лева. Всички мерки щяха да доведат до частична стабилизация, но кризата с коронавируса засяга много силно малките общини, особено тези със задължения. Затова се обръщам към всички наши жители- при възможност заплащайте навреме задълженията си към общината, защото те са ни жизнено
необходими, за да не блокират социалните и административни услуги.

Наложи ви се да увеличите част от местните налози, основно за чистотата?

-   За 2020 г. се увеличиха общите разходи, необходими за обезпечаване на услугите по чл. 66 от ЗМДТ - „Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране", „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации" и „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места и селищните образувания в общината", което наложи увеличение на промила за такса битови отпадъци. При така увеличен промил по План - сметката за 2020 г., общината ще съфинансира с други общински неданъчни приходи разликата от 18 006,18 лв. /при 100% събираемост/ или 75 177,55 лв. /при 80% събираемост/ общите разходи за услугите по чл. 66 от ЗМДТ.

С цел увеличение на събираемостта от местните данъци и такси организирахме томбола, за да се стимулират хората за плащане на данъците с 5 % отстъпка, както и данъкоплатците за минали години. Ще бъдат раздадени предметни награди, като разпределението ще става чрез жребий.

 

Как ви се отрази коронавируса и икономическата криза вследствие от него?

-    Изпълнението на приходната част на бюджета към 30 април за местни дейности е в размер на 328 889 лв. или 21% спрямо плана. Събраните приходи са за Мизия- 197 869 лв., кметство Крушовица- 54 490,00 лв., кметство Софрониево- 50 785 лв. и кметство Липница- 25 745 лв. Това ни изправя пред финансов колапс и огромно предизвикателство, затова
разчитам на коректността в плащанията на нашите жители.

Извън черните краски, в общината се работи на много обекти. Кои са най-важните от тях?

-    В срок приключи проектът за нова вертикална планировка около читалище „Просвета" в Мизия, с което е завършен съвременния облик на центъра на града. Стартираме проекта за нови паркови пространства
в четирите селища. Средствата са в размер на 622 хил.лв. по Програмата за развитие на селските райони. Държа да подчертая, че местата за новите паркове са определени от предишното ръководство и съгласувани с кметовете на села. Въпреки моето и на част от населението неодобрение на избраните площи, предпочетохме да реализираме проекта, за да не загубим средства, с които да се подобри облика, особено на селата.

Обявена е обществената поръчка за асфалтиране на улици в размер на 1.2 млн. лева, отпуснати ни от правителството.

Вярно ли е, че община Мизия ще е с подменена „ВиК"- инфраструктура?

-    Да. Пред приключване на водните цикли на Крушовица и Софрониево,a ce очаква да стартира пълна подмяна на водопровода в Липница, по проект, спечелен от „ВиК"-Враца. Извиняваме се на гражданите на Мизия за причиненото неудобство във връзка с ремонта на главния водопровод в Мизия, но той е наложителен. Близо 60 години не е
правен и затова „ВиК"-Враца го е включило в ремонтната си програма,за което им благодарим.Друг подобен проблем, който е решим е с уличното осветление в цялата община.Община Мизия кандидатства с проект за изграждане на ново улично енерго-ефективно осветление по Норвежки механизъм, което ще ни донесе и икономии.

 

Работите доста и в посока чистота на населените места и младежки инициативи?

-   Радвам се, че все повече млади хора се включват в нашите инициативи. Те дават и идеи. По тяхно предложение ще направим фитнес на открито в централния парк на Мизия. По отношение на чистотата и
озеленяването има още много какво да се желае. Закупихме нови полиетиленови кофи за отпадъци, които вече се раздават, за да видят нашите съграждани, че увеличените средства за такса смет веднага се
инвестират в по-добро сметосъбиране.

Предстои 50-годишнината на град Мизия. Какво предвиждате за тържествата по този повод?

-   За съжаление, заради лошото развитие, свързано с коронавируса, не мога да се ангажирам с програма и дата на празника. Много ми се иска да го направим мащабен и стойностен, с всички наши жители. Намислили сме няколко оригинални инициативи, но всичко зависи от обстановката в страната.

Интервю на Иво ЙОРДАНОВ

 
2020-07-10 07:31:16