Приеха Наредба за насърчаване на инвестициите

Приеха Наредба за насърчаване на инвестициите

Общинският съвет в Мездра упълномощи кметът Иван Аспарухов да подпише четири записи на заповед, платими на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на общо около 3 270 000 лв. (с ДДС) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Мездра“ и за проект за изграждане на мултифункционално спортно игрище в с. Долна Кремена.

По време на заседанието на местния парламент бяха приети Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2020 г. и Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и за реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

 
2020-06-26 13:27:56