Община Мездра с инициатива за събиране на отпадъците от хартия и картон, генерирани от търговските обекти

Община Мездра с инициатива за събиране на отпадъците от хартия и картон, генерирани от търговските обекти

Съгласно чл. 33, ал. 2 и 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), ползвателите на търговски обекти са длъжни да събират разделно отпадъците от хартия и картон, генерирани от търговските обекти и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и/или на организация по оползотворяване.

В тази връзка Община Мездра предприема инициатива за безвъзмездно събиране на отпадъците от хартиени и картонени опаковки, генериранит от търговските обекти на територията на общината.

Събирането и извозването на отпадъците от опаковки ще се извършва с камион от Общинско предпритие (ОбП) „Чистота”, при подадена заявка от страна на управителите/ ползвателите на търговските обекти.

Ангажимент на управителите/ ползвателите на търговските обекти е да предадат отпадъците във вид, удобен за товарене и транспортиране, като същите бъдат:

  • нагънати и завързани с връзка кашони и хартия;
  • компактно събрани (завързани или в чувал), оставени и съхранявани на сухо и достъпно място;
  • да не съдържат замърсявания с био и нерециклируеми отпадъци.

Заявки за извозване на отпадъци от хартия и картон се приемат на тел. 0879 405 557 - Радослава Готова, началник сектор „Комунални дейности“ в ОбП „Чистота“, и 0894 308 029 - Марияна Илиева, разделно събиране на отпадъци.

Община Мездра разчита на коректното отношение и ангажираност от страна на управителите/ ползвателите на търговските обекти, за да може с общи усилия да се справим с проблемите, свързани с поддържане на чистота и хигиена около контейнерите за смет и търговските обекти!


1


2020-06-25 11:27:41