Служители на АЕЦ, ДП РАО и общината ще чистят в Козлодуй

Служители на АЕЦ, ДП РАО и общината ще чистят в Козлодуй

Служителите на общинска администрация, съвместно със служители на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и ДП „РАО”, ще направят традиционното за всяка година почистване на гр. Козлодуй на 26 юни. Населените места: Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара също ще почистват.
Всички граждани на общината, които желаят да се включат в почистването, могат да заявят желание за участие и да получат безплатни чували и ръкавици за събиране на отпадъци от 24 до 26 юни, в периода от 08:00 ч. до 16:00 ч., на място, в сградата на Общината или от съответното Кметство.
При вземане на материали, доброволците трябва да предоставят информация за мястото, което ще почистват, за да може Общинско предприятие „Комунална дейност” да се погрижи за извозването им. Чувалите с отпадъци е необходимо да бъдат оставяни до контейнерите за битови отпадъци, а ако има събрани разделно опаковки от пластмаса, хартия и стъкло, могат да бъдат изхвърлени в контейнерите за разделно събиране. Зоните, нуждаещи се от почистване, са: паркове, детски площадки, прилежащите около домовете територии, междублокови пространства, поречието на р. Дунав и р. Огоста в районите на плажуване и рибарство и др.

 
2020-06-23 11:47:53