Успешно реализиран международен проект от Професионалната гимназия по земеделие в Кнежа

Успешно реализиран международен проект от Професионалната гимназия по земеделие в Кнежа

Успешно реализиран международен проект по програма „Еразъм +“ ключова дейност 1 от Професионалната гимназия по земеделие в Кнежа

 

В периода от 01.06.2019 до 31.08.2020 година, Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ - град Кнежа участва в реализирането на международен проект № 2019-1-BG01-KA101-061369, с наименование „Нови технологии, приложения и социални медии в класната стая“. Проектът е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, Ключова дейност 1.

Като иновативно училище, участието на ПГЗ „Стефан Цанов“ в този проект бе изключително полезно, тъй като оказа ценна помощ на учителите в разработката на интерактивни учебни ресурси, които се внедриха в учебно-възпитателния процес.

От 16 до 22 февруари 2020 година, екип от петима учители по различни общообразователни предмети посети град Болоня - Италия. Там, в института за обучение, заетост и мобилност /FOM/ се проведе и самият курс за работа с on-line и desktop приложения за обработка на съдържание с учебна насока. Обучителната програма обхвана темите за: Нови дигитални тенденции в образованието; Редактиране на изображения, видео и създаване на видео-уроци; Създаване на образователнни игри и тестове за оценка на учениците; Интегриране на социалните медии в учебния процес; Електронно обучение във виртуална класна стая.

Проведеното обучение имаше изключително практическа насоченост. По време на целия процес, обучаемите екипи бяха поставяни в ситуации да обяснят и приложат на практика наученото пред своите колеги-участници от различни европейски страни. По този начин участниците надградиха и усъвършенстваха своите професионални умения в областта на интерактивните обучителни материали и методи, придобиха знания и полезен опит за интегриране на информационните технологии в образователния процес.

Завръщайки се в България, участниците в обучителния курс споделиха и предадоха придобития полезен опит на колеги от училището, общината, областта. Като цяло всички учители от училището обогатиха своите знания за прилагане на ИКТ ресурси в учебния процес и участваха в създаване и публикуване в интернет пространството на електронна банка с обучителни материали по всички учебни предмети, достъпна за учители и ученици.

Проектът „Нови технологии, приложения и социални медии в класната стая“ се реализира в преломен момент. Скоро след завръщането на учителите от Болоня, в България бе въведено извънредно положение, свързано с разпространението на „COVID -19“. Това наложи обучението на учениците да се извършва дистанционно, в електронна среда. Благодарение на знанията и уменията, придобити по време на осъществяване на проекта, учителите успешно продължиха преподавателската си дейност чрез използване на съвременни технологии.


1
2


2020-06-23 09:50:57