Кметът на Мездра обяви пожароопасен сезон в земеделските територии в общината

Кметът на Мездра обяви пожароопасен сезон в земеделските територии в общината

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, с оглед разпоредбите на чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Наредба 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, с цел недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделска продукция и селскостопански инвентар и във връзка със Заповед №56/ 27.05.2020 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” - Враца, със Заповед №365/ 17.06.2020 г. кметът на Мездра Иван Аспарухов обяви пожароопасен сезон във всички земеделски територии в общината, считано от 11.06.2020 г. до 31.10.2020 г.

Съгласно кметската заповед, през този период в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) се забранява паленето на стърнища и на други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници.

Не се допуска също паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през и/или покрай житните площи през периода от восъчна зрялост до прибирането на реколтата.

Физическите и юридически лица, пребиваващи в горските територии, са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях, а ръководителите на земеделски територии, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до земеделски територии - да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителни устройства.

В заповедта е регламентирано още да се засили контролът в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗОЗЗ.

Всеки, забелязал пожар в земеделските територии или в близост до тях, е длъжен незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европийския номер 112.

На кметовете и кметските наместници по населени места е указано да организират денонощна телефонна връзка с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) - Мездра, с цел своевремемнно информиране в случай на пожар.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на секретаря на Община Мездра инж. Светлана Мицева.

Препис от кметската заповед е връчен за сведение и изпълнение на началника на РСПБЗН - Мездра, кметовете и кметските наместници на населени места, ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на земеделски земи.


1


2020-06-19 09:29:06