Мездренска гимназия с успешно партньорство с БДЖ

Мездренска гимназия с успешно партньорство с БДЖ

БДЖ и професионалните гимназии по железопътен транспорт обсъдиха възможностите за разширяване на своето сътрудничество за продължаващото развитие на проекта „Заедно напред”. На проведена официална среща в сградата на БДЖ присъстваха управленският екип на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и директорите на Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев” в гр. София, Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров” в гр. Горна Оряховица и Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в гр. Мездра.

 

Управителят на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД Любен Нанов представи намеренията на дружеството да разшири сътрудничеството си с учебните заведения с цел привличане на все повече млади хора в железопътния транспорт.

Директорите на професионалните гимназии подкрепиха възможностите за разширяване на сътрудничеството между БДЖ и учебните заведения, заедно с други железопътни оператори и институции. Настоящата учебна година в Професионалните гимназии по железопътен транспорт и Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство беше успешна с прием на паралелки в предлаганата дуална форма на обучение с професия „Техник по железопътна техника”, специалност „Локомотиви и вагони” и професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника”.

 

За допълнително стимулиране на учениците и за поддържане на интереса им към дуалната форма на обучение в сферата на железопътния транспорт се предлагат стипендии за висок успех и минимален брой неизвинени отсъствия. Подобен финансов стимул предпоставя системно усвояване на знания и последователност в овладяването на професионални умения по специалността. Това способства за изграждането на трудови навици и ангажираност на учениците още в началото на кариерата им. Освен това възпитаниците ще могат да се възползват и от стипендиантски програми, които „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД предлага, възможности за преквалификация след дипломирането за други правоспособности и продължаващо обучение във висшите училища.

 

Създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на БДЖ като бъдещ потенциален работодател. Националният железопътен превозвач поставя акцент, че е един добър избор за бъдещо професионално развитие, с нова визия и стратегически поглед, ориентиран към хората като дългосрочна инвестиция, а не като ресурс.

 
2020-06-18 11:18:45