Броят населението в община Мездра

Броят населението в община Мездра

Във връзка с подготовката за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. е назначена Общинска преброителна комисия (ОбПК) за община Мездра в състав: председател - инж. Светлана Мицева, секретар на Община Мездра, секретар - Ралица Спасова, гл. експерт в ОСИ - Враца, ТСБ - Северозапад и членове - Пепа Христова, Велислава Маринова, Мая Лазарова, Нелка Илиевска и Стоян Петров, представители на ОбА - Мездра.

На своето първо заседание ОбПК - Мездра прие Правилник за дейността на комисията и Организационен план за подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд на територията на община Мездра.

На заседанието беше разгледана инструкция за Преброяване 2021 и приет График на дейностите за подготовка и провеждане на преброяването в общината. Определени бяха и дейностите, свързани с предварителния обход в периода юли-септември 2020 г. и актуализиране на списъците на дворните места, сградите и жилищата в община Мездра.

Съгласно Организационния план, до 20 юни ще се проведе набиране и подбор на регистратори, които след като преминат обучение ще извършат предварителния обход в периода от 10 юли до 15 септември т. г.

Процедурата за набиране на кандидати за преброители и контрольори ще се проведе от 15 септември до 30 октомври 2020 г.

Преброяване 2021, което ще бъде 18-о поред в демографската история на България, ще започне в 0:00 часа на 22 януари 2021 г. и ще приключи в 20:00 часа на 15 февруари 2021 г. То ще протече чрез прилагане на два метода за събиране на информацията - електронно (от 0:00 часа на 22 януари до 24:00 ч. на 31 януари 2021 г.) чрез попълване на електронна преброителна карта в Интернет и традиционно (от 8:00 ч. на 1 февруари до 20:00 ч. на 15 февруари 2021 г.) чрез преброители и попълване на книжна преброителна карта.

Според резултатите от предишното преброяване, извършено през 2011 г., към 1 февруари с. г. населението на гр. Мездра е било 10 918 души, а на цялата община - 21 436 души. Спрямо предходното преброяване от 2001 г. населението на общината е намаляло с 4 078 души (15,9%), което е два пъти по-високо обезлюдяване от средното за страната (7,9%), а това на гр. Мездра - с 1 527 души.   
2020-06-17 09:30:28