Успешно реализиран международен проект от Професионалната гимназия по земеделие в Кнежа

Успешно реализиран международен проект от Професионалната гимназия по земеделие в Кнежа

От септември 2018 година Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ - град Кнежа е партньорска организация в проект „Иновации и мобилно обучение“ , № 2018-1-EL01-KA229-047747, по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2 - „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, секторна програма „Стратегически партньорства в областта на училищното образование“.

Проектът e със срок на изпълнение 24 месеца. Той е фокусиран върху формиране на знания и практически умения при учители и ученици за използване на мобилни устройства, Google - инструменти, мобилни софтуерни приложения и уеб 2.00 инструменти в учебния процес, с цел подобряване на неговата ефективност.

В проекта участваха училища от 5 държави: Гърция, България, Турция,Испания и Италия. Основните приоритети, застъпени в този проект бяха: Усвояване на иновативни, изобретателни практики в дигиталната ера; Развитие на подходящи високо качествени умения и способности; Укрепване профила на учителската професия.

Съпътстващи цели за преподавателите и учениците в различните училища бяха: Получаване на адекватна информация за възможностите, които предоставят Googlе инструментите и другите мобилни софтуерни приложения в осъществяването на обучителни дейности; Разширяване на уменията за използване на съвременни технологии в  класната стая; Получаване на знания за използването на Google-инструментите и мобилните приложения за образователни цели; Усъвършенстване на възможностите за комуникация на английски език; Повишаване на междукултурната компетентност и социализация.

В хода на изпълнение на проекта се проведоха пет международни срещи в училищата от страните - участнички.

От 10 до 14 декември 2018 година, в град Кардица - Гърция, се проведе първата международна среща по проекта. Професионална гимназия по земеделие “Стефан Цанов” - град Кнежа участва в срещата с 3-ма преподаватели. На срещата бяха представени популярни Google - инструменти, мобилни приложения и уеб 2.0 инструменти, които са подходящи за използване за целите на образователните и възпитателните дейности в училищата. Участниците обсъдиха и решиха кои софтуерни инструменти и мобилни приложения ще се разучат и представят на следващите международни срещи в партньорските училища.

От 10 до 16.02.2019 година, в град Херес дьо ла Фронтера - Испания, се проведе втората международна среща. Темата на срещата бе: “Приложение на Google инструменти в класната стая”. От ПГЗ “Стефан Цанов” - град Кнежа, участваха 6 ученици, ръководени от 2-ма учители. Учениците участваха в обучения за използване на Google - инструментите в класната стая и лабораторни упражнения, съвместно с връстниците си от различните партньорски училища. Учителите практикуваха предметите, които преподават с помощта на Google - инструменти.

От 05 до 11 май 2019 година, в град Кнежа - България, се проведе третата международна среща. Темата на срещата бе: “Мобилни приложения и уеб 2.0 инструменти за създаване на съдържание”. В програмата на срещата бяха разгледани подробно инструментите: Thinglink, Animoto, Nearpod. Проведоха се работни семинари и практически упражнения, посветени на разглежданите приложения и инструменти и възможностите  за ефективното им приложение в класната стая.

Четвъртата международна среща по проекта се проведе в периода от 04 до 08 ноември 2019 година в град Чайели - Турция. Темата на срещата бе: “Мобилни приложения и уеб 2.0 инструменти за съвместно обучение”. В програмата на срещата бяха разгледани подробно инструментите  Padlet и Voice Thread.

От 16 до 21 февруари 2020 година, в град Пацуоли - Италия, се проведе петата международна среща. Темата на срещата бе: „Инструменти за оценяване“. В програмата на срещата бяха разгледани подробно инструментите  Kahoot, Socrative и Rubistar.

По време на международните срещи, участниците имаха възможност да посетят известни исторически, природни и културни забележителности, да се запознаят отблизо с традициите и начина на живот във всяка посетена страна.

След завръщането си в България, участниците споделиха получените знания с останалите ученици и учители. Проведоха се множество извън класни дейности, семинари и обучителни курсове за работа с Google - инструменти, мобилни и уеб 2.0 приложения и ефективното им приложение в учебно-възпитателния процес.

В резултат от работата по този проект,учениците усъвършенстваха своите дигитални умения, формираха способности за сътрудничество и кореспонденция, имаха възможност да се запознаят подробно с Google - инструменти, мобилни приложения и уеб 2.0 технологии, които се използват успешно за образователни цели. Те повишиха значително своите възможности за комуникация на английски език, усъвършенстваха междукултурната си компетентност и социализация. Преподавателите получиха адекватна информация за възможностите, които предоставят Google - инструментите и другите мобилни приложения в осъществяването на обучителни дейности, разшириха уменията си за използване на съвременни технологии в класната стая, обмениха ценен опит със свои колеги от различни европейски страни.

В началото на 2020 година Българската образователна система бе поставена пред истинско предизвикателство в момента, в който в страната бе обявено извънредно положение заради разпространението на COVID-19. Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ изгради от самото начало на извънредната обстановка стройна система, по която учениците да се обучават дистанционно. Това стана възможно, благодарение на натрупания опит за работа с Google - инструменти и други мобилни приложения, по време на изпълнение на международния проект „Иновации и мобилно обучение“. Ръководството на гимназията, още през лятото на 2019 година внедри облачната платформа G Suit за образованието. В резултат на целенасочената работа на учители и ученици, Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ бе утвърдена за иновативно училище за учебната 2019-2020 година.

Професионалната гимназия трансформира целия учебен процес, като постави ученика в центъра и промени учебната среда така, че сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността да станат стандарт, а не събитие. Внедрената облачна платформа Google G Suite позволява всеки учител и ученик да разполага с електронен профил в домейна на организацията. Ученици и учители влагат цялата си енергия в реализирането на успешно дистанционно обучение в изградените онлайн класни стаи чрез приложението Google classroom. Използват се възможностите  на съвременните  технологии за осъществяване на видео-срещи. Подготовката и обученията, организирани и осъществени в рамките на проекта „Иновации и мобилно обучение“ спомогнаха дистанционното обучение да протече успешно за всички ученици и учители.

 
2020-06-10 12:12:19