В Мездра приеха програма за управление, училището в Моравица остава

В Мездра приеха програма за управление, училището в Моравица остава

 

Общинският съвет (ОбС) прие Програма за управление на община Мездра през мандат 2019-2023 г., разработена и внесена за разглеждане от кмета Иван Аспарухов. В средносрочния планов документ са залегнали пет стратегически цели:

• Възстановена икономика;
• Изградена инфраструктура;
• Подобрена образователна, здравна и социална система/сфера;
• Развита туристическа, културна и спортна дестинация;
• Благоприятни условия на живот.

 

ОбС не даде съгласие да бъде закрито ОУ "Васил Кънчов" - Моравица, считано от 01.09.2020 г., каквото предложение направиха от Регионално управление на образованието - Враца, и възложи на кмета на общината, съвместно с кмета на селото и директора на училището, да предприемат мерки по заздравяване на учебното заведение и за увеличаване броя на учениците.

Приет бе Годишният финансов отчет за дейността на "МБАЛ - Мездра" ЕООД за 2019 г., като същевременно не бяха освободени от отговорност управителите на лечебното заведение през миналата година д-р Илиана Михайлова и д-р Петьо Вълчев. Решено беше печалбата на дружеството за 2019 г. от 145 хил. лв. да бъде отнесена за покриване загуби от предходни периоди.

Приети бяха финансовият отчет за първото тримесечие на тази година на общинската болница, внесен от нейния управител д-р Соня Съботинова и докладът за същия период на финансовия контрольор на дружеството Пламен Велков, както и отчетът за изпълнение на актовете на ОбС за периода ноември 2019 г. - април 2020 г.

Във връзка с предстоящото на 16.06.2020 г. Общо събрание на "Екопроект" ООД - Враца, кметът Аспарухов, а в негово отсъствие - председателят на ПК "Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция" Мирчо Мирчев, бяха упълномощени да представляват Община Мездра на събранието и бе определено как да гласуват по точките в дневния ред.

ОбС възложи на кмета на общината, съвместно с кмета на с. Зверино, да проучат възможностите за разширяване на гробищния парк в селото и да информират за това съветниците на следващото заседание.

Местният парламент даде съгласие да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г. два поземлени имота в м. "Брусненски слог" в землището на с. Брусен - първия с площ 2 001 кв. м., а втория с площ 53 735 кв. м., и реши да се проведат търгове с явно наддаване за продажба им, при пазарна цена на първия имот в размер на 2 360 лв., а на втория - 76 800 лв.

Кметът Аспарухов отговори и на две питания, отправени към него от общинските съветници от Коалиция "БСП за България" Косто Томов и Галя Василева.
2020-05-29 10:25:04