Ремонтират съсипана улица в Селановци

Ремонтират съсипана улица в Селановци

На 28 май беше открита строителна площадка за обект: "Рехабилитация на улица "Стефан Стамболов " с.Селановци, с обща дължина на участъка 581 метра.
Стойността на обекта на СМР е 354 642,69 лв. с ДДС.
Предвидените за изпълнение строително-ремонтни дейности вклюват: полагане на асфалтова настилка, подмяна на бордюри, вертикална и хоризонтална маркировка.
Проектът се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.001-0060-C01/08.05.2019 г. за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на Община Оряхово, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.


сн.1


2020-05-28 12:41:59