Търсят креативни младежи за Съвета на децата от Мездра

Търсят креативни младежи за Съвета на децата от Мездра

До 24 май 2020 г., включително, Община Мездра обявява прием на кандидатури за избор на членовете в Съвет на децата към Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Целта на съвета на децата е да насърчава детското участие в процесите за изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора до 18-годишна възраст от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Разработената от Съвета на децата процедура за избор на членове дава възможност за кандидатстване в четири направления:

  1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 от Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
  2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
  3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
  4. Индивидуални кандидатури.

Кандидатите в първите три направления трябва да предоставят протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата, която представляват. Всяко дете има право да участва само в едно направление.

Членовете на Съветана децата следва да отговарят на следните критерии:

  • Активност;
  • Креативност;
  • Толерантност;
  • Ангажираност към обща кауза;
  • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
  • Ориентираност към резултати;

За участие в процедурата за избор на членове на общинско ниво на Съвета на децата, кандидатите е необходимо да попълнят и изпратят в Община Мездра попълнена лично информационна карта и мотивационно писмо,

В срок до 15 юни комисия, назначена от кмета на община Мездра, ще представи първите три одобрени кандидатури във всяко едно от направленията за следващия етап от подбора, който ще се проведе в Общинска дминистрация - Мездра.

Процедурата приключва на 30 септември.

 

 
2020-05-15 10:02:26