Освобождават от месечни наеми в Мездра

Освобождават от месечни наеми в Мездра

Във връзка с изпълнение на Решение №90 от 30.04.2020 г. на Общински съвет - Мездра, кметът на община Мездра Иван Аспарухов издаде Заповед №300/ 08.05.2020 г., с която нарежда да се освободят от заплащане на месечни наемни вноски, считано от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение, всички лица, сключили договори за наем на терени и обекти - общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си, вследствие на въведеното извънредно положение в Република България и мерките, предприети в изпълнение заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на община Мездра за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19.

За освобождаване от заплащане на наемната цена се определя следният ред за кандидатстване на задължените лица в срок от 15 дни от отмяната на извънредното положение:

  • Заявление за освобождаване от наем (свободен текст).;
  • За общински терени/ обекти, в които се развива търговска дейност -удостоверено с подпис и печат копие от касова книга, съдържащо информация за „неработни дни”, съкратен отчет на фискална памет на касовия апарат; копие от Декларация - Образец №1 до НАП за месеца, в който не се развива дейност; копие от ОКД-5 - декларация за самоосигуряващо се лице (собственик, управител), за спрените осигуровки за периода, в който фирмата е без дейност.;
  • За общински обекти/терени, които се ползват за културно-развлекателни, педагогически и научни дейности - заявление, съгласувано със заместник-кмета „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“.

Подадените заявления ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в която влизат общински служители, определена със заповед на кмета на община Мездра. В 5-дневен срок от подаване на заявлението комисията ще изготви протокол за своята работа, който ще бъде представен на кмета на общината за одобряване.

На одобрените заявления няма да бъде начисляван наем в Информационната система на Е-община при Община Мездра.

Всички заплатени авансово наеми и такси за месеците, за които лицата са освободени от плащане, ще се считат за платени за следващи финансови периоди.

Кметската заповед се отнася за лицата - наематели на общински нежилищни имоти, които са пряко засегнати и попадат в обхвата на Заповед №РД-01-124/ 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, изменена и допълнена с последващи негови заповеди, с която са въведени противоепидемични мерки на територията на Република България.

С пълния текст на Заповед №300/ 08.05.2020 г. на кмета на Мездра може да се запознаете на официалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в раздел „Обяви“. 

 
2020-05-13 11:31:56