Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4

Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4

ОБЯВА

за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

от стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина
2020-05-08 11:49:10