Отварят търговските площи на открито в Мездра при спазване на противоепидемичните мерки

Отварят търговските площи на открито в Мездра при спазване на противоепидемичните мерки

Кметът на община Мездра издаде заповед, с която се допускат, считано от 6 май 2020 г., посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на противоепидемичните мерки

ЗАПОВЕД № 283/ 04.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал .2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България и Заповед №РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

  1. Допускат се посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по- малко от 2,5 м между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

  1. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито (в т. ч. тенис, колоездене, лека атлетика и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2,5 м между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на главния експерт „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“ в Община Мездра, Общинския оперативен щаб, началника на Районно управление „Полиция“ - Мездра, кметовете и кметските наместници на населените места в общината и всички останали заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението и спазването на заповедта възлагам на контролния екип към Общинския оперативен щаб.

Заповедта влиза в сила от 04.05.2020 г., с изключение на т. 1, която влиза в сила от 06.05.2020 г.

ИВАН АСПАРУХОВ,

Кмет на Община Мездра


1


2020-05-04 18:02:49