Прекратяват договора за наем с фирмата за болнични отпадъци

Прекратяват договора за наем с фирмата за болнични отпадъци

Общински съвет - Мездра допълни свое решение, с което разреши и даде съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - сграда край болницата, но при условия, че няма да се ползва за дейности свързани със събиране, третиране и съхранение на отпадъци. Същевременно местният парламент възложи на бившия вр. и. д. управител на „МБАЛ - Мездра“ д-р Петьо Вълчев да представи писмени обяснения за поставеното в търга условие за използване на имота за „всестранни и производствени дейности по обработка на опасни отпадъци“ и защо не уведомил за това ОбС. Съветниците възложиха и на управителя на мездренската болница да прекрати договора за наем, сключен със спечелилия търга - „Ресайкъл Груп“ ООД - София.

С друго свое решение ОбС възложи на кмета на община Мездра да предприеме всички правни и фактически действия по прекратяване на три търговски дела, водени между Община Мездра и „Галчев Инженеринг“ ЕООД - София, по реда на съдебната спогодба и с оглед предотвратяване натрупването на още суми за лихви по делата в тежест на Община Мездра, като отношенията между двете страни бъдат уредени при финансови параметри по отношение на размера средства, дължими от Община Мездра, неповече от предложените суми, заложени в Предложение за спогодба, направено от „Галчев Инженеринг“ ЕООД, а именно 786 678,92 лв.

По предложение на кмета Иван Аспарухов ОбС реши да бъдат освободени от заплащане на месечни вноски всички лица, сключили договори за наем на терени и обекти - общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си вследствие на въведеното извънредно положение в Република България и мерките, предприети в изпълнение на заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на община Мездра за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19, за срока на извънредното положение от 13 март 2020 г. до отмяната му.

От заплащане на такси и наемни цени няма да бъдат освободени лицата, за които е установен влязъл в сила акт, че не са преустановили дейността си в изпълнение на заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на община Мездра за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19,

ОбС прие годишен доклад на финансовия контрольор в „МБАЛ - Мездра“ ЕООД Пламен Велков относно предварителен контрол на приходни и разходни документи, одобряване и отхвърляне на предложения за поемане на задължения и извършване на разходи и сравнителен (икономически и финансов) анализ на дейността на дружеството през 2019 г.

Същевременно местният парламент сезира компетентните органи по три точки от доклада, а именно: че не се следят сроковете за действие по сключени договори и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки, в т. ч. при изтекъл още през 2018 г. договор между „МБАЛ - Мездра“ ЕООД и „Фьоникс Фарма“ ЕООД - София, „Фаркол“ АД - Бургас и „Лъки Враца“ ЕООД за доставка на лекарствени продукти за нуждите на болницата, през 2019 г. те са продължили да се закупуват от тези фирми без подписан договор.; че в аптеката на лечебното заведение се съхраняват лекарства и медикаменти с изтекъл срок на годност от 2013 г. до 2018 г., които би трябвало да се бракуват и транспортират извън болницата, но до този момент това не е направено, както и за нарушения при доставката на комарници в отделенията на болницата.

ОбС удължи договора на Пламен Велков за възлагане контрола на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД, считано от 22.04.2020 г. до приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., който трябва да бъде представен пред местния парламент не по-късно от 20 май.

Във връзка с липсата на верифициране от страна на Управляващия орган на разходите, направени от Община Мездра по проект за саниране на многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“, сключен през 2016 г. и финансирани с кредит от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, беше удължен със 7 месеца - до 25.12.2020 г., срокът за погасяване на кредита.

Приети бяха нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра и отчет за дейността на „Екопроект“ ООД - Враца за първото тримесечие на тази година.

                    

 

 
2020-05-04 13:17:51