Обрат! Няма да обработват болнични отпадъци в Мездра

Обрат! Няма да обработват болнични отпадъци в Мездра

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов излезе с изявление по повод инвеститорско намерение, свързано с обработка на болнични отпадъци в града.

„На 15 април предоставих становище до Общински съвет - Мездра относно възможността за прекратяване при изгодни условия за лечебното заведение на Договор от 06.04.2020 г. между "МБАЛ - Мездра" ЕООД и "Ресайкъл Груп" ООД - гр. София за отдаване под наем на недвижим имот - сграда с идентификатор 47714.500.363.8 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мездра, реализиран в общински имот УПИ I, пл. № 363, кв. 17 по действащия ПУП - ПРЗ на гр. Мездра.

На основание моя Заповед от 28.04.  комисия от Общинска администрация - Мездра извърши проверка на цялостната документация, свързана с провеждането на публичния търг за отдаване под наем на горепосочения имот и сключения Договор от 06.04.2020 г. между "МБАЛ - Мездра" ЕООД и "Ресайкъл Груп" ООД - гр. София. Констатациите от проверката са отразени в Протокол на комисията от същата дата.

Днес внесох писмо до новоназначения управител на "МБАЛ - Мездра" ЕООД д-р Соня Съботинова относно предприемане на действия по прекратяване на Договор от 06.04.2020 г. между лечебното заведение и "Ресайкъл Груп" ООД - гр. София.

Смятам, че с тези си действия съм направил необходимото да защитя обществения интерес, както и личния ми ангажимент като кмет да не допусна изгарянето и транспортирането отвън на каквито й да е отпадъци на територията на община Мездра.

Благодаря на всички Вас за проявената активна гражданска позиция, за доверието и подкрепата към действията ми за решаването на този проблем“, заяви кметът Иван Аспарухов.
2020-04-29 09:44:27