Общинският оперативен щаб за борба с коронавируса заседава в Мездра

Общинският оперативен щаб за борба с коронавируса заседава в Мездра

Общинският оперативен щаб към Община Мездра за борба с короновируса заседава днес. Кметът на общината Иван Аспарухов запозна членовете на щаба със създадената организация във връзка с подновяване дейността на Общинския пазар в гр. Мездра в изпълнение на разпорежданията на здравните власти в Република България.

Констатирано бе, че в резултат на добрата организация, създадена от Общинско предприятие „Чистота“, Районно управление „Полиция“ и служители на отдел „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“ при ОбА, седмичният пазар на 23 април е протекъл нормално, без проблеми. За разлика от предходния пазарен ден - 9 април, посетителите на пазара вече спазват стриктно противоепидемичните мерки - ползване на лични предпазни средства и спазване на физическа дистанция, въведени в района на пазара със Заповед № 219/07.04.2020 г. на кмета на община Мездра. Подобна организация е създадена и на пазара в село Зверино.

Аспарухов информира членовете на щаба, че съвместно с представители на лечебното заведение и на Районната прокуратура е извършил проверка  как се съхраняват болничните отпадъци в „МБАЛ - Мездра“ ЕООД, при което са констатирани редица нарушения на Наредба №1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

В тази връзка кметът на общината ще подаде сигнал до Районна прокуратура - Мездра относно извършване на проверка на дейностите по събиране и съхранение на отпадъците на територията на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД за периода от 2015 г. до настоящия момент.

Предвид сериозните подозрения за липса на контрол върху дейностите по съхранение на болничните отпадъци в лечебното заведение, Аспарухов сезира Районната прокуратура в хода на проверката да бъдат обследвани следните въпроси:

  • Начините по събиране и съхранение на отпадъци на територията на лечебното заведение.;
  • Има ли определено лице/служител от структурата на лечебното заведение, което отговаря за безопасното управление на опасните отпадъци?;
  • Съществува ли изградена система за управление, събиране и съхранение на опасните отпадъци?;
  • Утвърдени ли са правила и процедури за управление на опасните отпадъци, с които се определят местата за събирането им, опаковането и обозначаването им, реда и безопасните маршрути за транспортирането им до мястото за предварително съхраняване, реда и местата за предварителното им съхраняване, разпределението на отговорностите между съответните длъжностни лица, правила за действие при аварийни ситуации?;
  • Отговаря ли на изискванията помещението, определено за съхраняване на опасните отпадъци, съгласно Наредба №1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения? Кои лица от лечебното заведения имат достъп до помещението и при какви условия, извършва ли се ежедневно дезинфекция и хигиенизиране на същото, съществува ли възможност за проникване в него на гризачи и друг вид вредители?;
  • Допускано ли е смесване на опасни и неопасни отпадъци, при неправилно разделяне и смесване на опасни и неопасни отпадъци как се третират?;
  • Управителят/те на лечебното заведение в периода от 2015 г. до настоящия момент информирали ли са своя работодател - кмета на общината, и своя принципал - Общински съвет - Мездра, за проблеми, свързани със събирането и съхранението на опасните отпадъци, както и за мерките за разрешаването на евентуални такива?;
  • Спазвана ли е през горепосочения период Наредба №1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр.13 от 17.02.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11.12.2018 г.)?2020-04-23 19:42:06