ѕрокурор ƒесислав Ќачков: »зпитваме затруднени€ с транспортните престъплени€

ѕрокурор ƒесислав Ќачков: »зпитваме затруднени€ с транспортните престъплени€

ƒесислав Ќачков е роден във ¬раца през 1971 година. ¬ъзпитаник е на —” "’ристо Ѕотев". ѕрез 1996 г. завършва право в —” " лимент ќхридски", а през 2000 г. - икономика в ё«” "Ќеофит –илски"-Ѕлагоевград. ѕрез 2008 г. му е присъдена научна степен "доктор" по право. ¬ системата на прокуратурата работи от средата на 1997 г. и последователно заема длъжностите прокурор в –айонна прокуратура-¬раца, заместник-районен прокурор и прокурор в ќкръжна прокуратура - ¬раца. ≈дин мандат вече е административен ръководител на ќкръжната прокуратура в града.

јвтор е на две монографии: "ёридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори" и "ѕрестъплени€ при използване на атомната енерги€ за мирни цели", както и на десетина статии, публикувани в различни научни издани€.

∆енен е и има две деца.

 

√-н Ќачков как оцен€вате изминалата 2019-а година за ќкръжна прокуратура-¬раца?

—трува ми се, че през последните 3 – 4 години стана клише твърдението, че ќкръжна прокуратура – ¬раца и районните прокуратури в региона са постигнали отлични резултати в сво€та работа. «а да избегна повторението ще цитирам само н€кои числа, съдържащи се в годишни€ отчет, илюстриращи най – важните показатели в дейността ни. “ези показатели са: срочност на разследването и произнас€нето на прокурорите; процент върнати от съда дела и процент на постановените оправдателни присъди. —рочността е важна по об€сними причини. ¬секи пострадал от престъпление или извършител на такова има правото да очаква от нас срочно изпълнение на задължени€та ни. ѕрокуратурата контролира досъдебната фаза на процеса и нейното забав€не може да се вмени в наша вина. ќт отчетни€ доклад на ќкръжна прокуратура – ¬раца за 2019 г. е видно, че никъде в региона през годината н€ма неприключени досъдебни производства извън законови€ срок. »дентична е статистиката през предходните две години 2017 и 2018 г.

ќтносителни€т  д€л на върнатите дела за региона през последните 3 – 4 години непрекъснато се подобр€ва. ѕрез 2017 г. този д€л е бил 1,86%; през 2018 г. е 1,23%, а през 2019 г. е 0,8%. ¬ абсолютни числа това означава, че прокурорите през годината са внесли в съда 1012 дела, а върнати от съда са само 8 дела.

“ози резултат ни нарежда на първо м€сто в цели€ апелативен регион, който обхваща осем окръжни прокуратури. “ова говори за високо качество на внесени в съда прокурорски актове. «а сравнение например през 2014 г. процента  на върнатите дела е бил 4,88%.

“рети€т важен качествен показател на прокурорската работа е относителни€ д€л на оправданите лица по внесени в съда прокурорски актове. «а 2019 г. този д€л е 1,14%. «а предходната 2018 г. той е бил 1,38%.  ¬ абсолютни числа това означава, че от предадените от прокурорите на съд през 2019 г. 1053 лица, само 12 лица са оправдани. —амо за ќкръжна прокуратура – ¬раца имаме за последните пет години само пет оправдани лица.

 

 ъде е м€стото на ќкръжна прокуратура - ¬раца, в национален мащаб по брой гледани дела?

ќтчетни€т доклад на јпелативна прокуратура – —офи€ е поместен на интернет страницата и. ÷€лостни€т доклад на ѕрокуратурата на –епублика Ѕългари€ все още не е изготвен, но предполагам, че показателите ни за 2019 г. ще ни наред€т на едни от челните места в страната по най – малко върнати дела и най – малко оправдателни присъди.  акто вече казах по процент на върнати от съда дела сме на първо м€сто от всички прокуратури в апелативни€ район, а по процент на оправдани лица сме на второ.

 

 акви са основните проблеми, с които се сблъсква най-често държавното обвинение в областни€ град?

ѕроблемите са много и от вс€какъв характер.  ато се започне от противоречива съдебна практика, недостиг на експерти в н€кои направлени€, текучество и недостиг на разследващи полицаи, та се стигне до кадрова необезпеченост на н€кои от районните прокуратури в региона. Ќ€кои от делата завис€т най – вече от изготв€ните по т€х експертизи, които пон€кога се забав€т. “ака се създава впечатление, че самите разследващи органи и прокурорите бав€т делата, което не е в€рно. ѕо други дела се налага например пред€в€ване на разследването на много пострадали лица /брат€, сестри, баби, д€довци и т. н./. „есто част от тези хора са в чужбина и са напълно незаинтересовани от приключването на съответното дело. “€хното установ€ване и самото пред€в€ване на разследването също създава сериозни затруднени€.

 

ќбезпечена ли е кадрово врачанската прокуратура?

 ъм насто€щи€ момент ќкръжна прокуратура – ¬раца има десет прокурорски и дванадесет следователски щата. ¬сичките са запълнени. —вободни щатове за прокурори има в районните прокуратури Ѕ€ла —латина, ќр€хово и  озлодуй. Ќ€кои от тези прокуратури са сред най – натоварените в страната. “акива са прокуратурите в ќр€хово и  озлодуй. ¬ ќр€хово свободни€т щат е за административен ръководител, но при проведените вече н€колко пъти конкурси за такъв, н€ма желаещи за поста.

 

 акви тр€бва да са критериите за работа на един прокурор?  ак обществото да разбере дали той си върши работата?

–аботата ни е регламентирана от множество законови и вътрешноведомствени актове. –азбира се обществото н€ма как да е запознато с всички т€х, за да разбере дали работим добре или не. ѕо тази причина вс€ка година ние изготв€ме отчет за работата ни, в който €сно и с помощта на числа, таблици, диаграми  и анализи се представ€ дейността ни през годината. ѕрави се сравнение и с предишните две години. √одишните отчети на всички окръжни прокуратури в страната се обобщават най-напред от съответните апелативни прокуратури и най – подир от национални€ отчет на ц€лата прокуратура на –епублика Ѕългари€. ¬ него под формата на таблици, диаграми, на които се прави словесен анализ се показва къде по съответните показатели е дадената окръжна и районна прокуратура. ќтчетите са публични, а окръжните прокуратури провеждат отчетни събрани€, като преди т€х обикновено има брифинги или пресконференции. “ака истински интересуващите се  от нашата дейност придобиват представа за това какво правим.

 

Ќалагало ли се е да налагате наказание на прокурори през изминалата 2019 година?

ѕрез 2019 г. съм обърнал внимание на колега от следствени€ отдел при ќкръжна прокуратура – ¬раца. ќбръщането на внимание не е н€какъв неформален акт на административните ръководители. “о е регламентирано в «акона за съдебната власт и става чрез заповед на съответни€ ръководител. ќсвен това този колега бе лишен от половината от средствата в кра€ на миналата година за допълнително материално стимулиране. ѕоловината от тези средства б€ха взети и на двама служители на отдела.

—читам, че в първите месеци на 2020 г. тези действи€ имат положителен ефект върху работата на тези лица. ќсвен казаното по – горе не се е налагало предприемането от мо€ страна на други действи€ от този род.

 

√-н Ќачков каква е картата на престъпността в област ¬раца?

 артината на престъпността  в региона е посочена в отчетни€ доклад на ќƒ на ћ¬– – ¬раца и наши€ отчетен доклад. —тава €сно, че регистрираните престъплени€ за годината са 2628 бр., като най – гол€м процент от т€х – 45,4% са престъплени€та против собствеността. ќбщоопасните престъплени€ са 27,8%, престъплени€та против стопанството – 15%, а тези против личността – 4,4%. ќстаналите проценти се заемат от документните престъплени€, престъплени€та против брака, семейството и младежта и т. н. ѕрез годината са работени 151 досъдебни производства срещу пълнолетни, което е 1,44% от всички дела по които е работено. »ма 4 осъдени лица за подкуп.

Ќай – общо, това е картината на престъпността в региона. –азкрити са повече от половината от регистрираните престъплени€ – 59,21%.

 

 ак се справ€те с битовата престъпност и колко от нарушителите са получили възмездие по бързата процедура?

ќбразуваните бързи производства през 2019 г. са 639 бр. което съставл€ва 21,7% от всички новообразувани дела. «а сравнение относителни€ д€л  на бързите производства в региона през 2013г. е бил само 7,7%, а през 2014 г. – 10%. ¬секи може да си представи какво е подобрението в бързината на реализиране на наказателната репреси€ при условие, че досъдебната фаза при бързото производство е седем дни.

–азбира се не всички дела могат да се разви€т като бързи производства. “рудно ми е да си представ€ едно дело за данъчно, присвоително или дори за убийство да се развие като бързо производство. Ќай – малко назначените сложни финансово икономически, ƒЌ  и биологически експертизи биха го забавили.

—ледва да се знае, че 85,1% от делата в региона приключват с прокурорски акт до 8 месеца от образуването им. Ќад една година са работени само 7,2% от делата.

“ова са числата и процентите от които всеки може да си направи извод как се справ€ме с битовата престъпност.

 

 

Ћично за ¬ас кои са най-тежките дела?

ќсобени затруднени€ понасто€щем изпитваме с транспортните престъплени€. ќт години практиката по т€х е разнообразна и противоречива. Ќалага се необходимостта от гол€ма прецизност при извършване на огледите на местопроизшествие, на които често присъстват и автоексперти. —амите автотехнически експертизи са сложни, а автоекспертите в региона малко на брой. ѕредвиждам в близко бъдеще да покан€ да изнесе публична лекци€ най – из€вени€ автоексперт в страната – проф. д-р —танимир  арапетков. »мам предварителна уговорка с него за това.

—ериозни усили€ изискват и делата за данъчни престъплени€, поради спецификата на матери€та и необходимостта от специални знани€.

 

ўе има ли промени в структурата на ќкръжната прокуратура?

¬ н€кои окръжни прокуратури от страната се реализира пилотен проект за оптимизиране структурата на районните прокуратури, като в областните центрове се запазват прокуратурите, а в другите градове където има такива те се трансформират в териториални подразделени€ на съответната районна прокуратура от областните градове. јдминистративни ръководители и обща администраци€ в тези подразделени€ н€ма. “акива има само в районната прокуратура от областните градове. ÷елта на проекта е уеднакв€ване на натовареността на всички прокурори в съответни€ регион, тъй като към насто€щи€ момент т€ е с гол€ма амплитуда. “ова уеднакв€ване се постига като районни€т прокурор може да разпредел€  дела и преписки от едно териториално подразделение в друго в случай, че първото е с висока натовареност. —лед приключване на проекта, резултатите ще бъдат обобщени и той ще бъде реализиран в останалите прокуратури.

 

 акво не можахте да реализирате като административен ръководител на ќкръжна прокуратура - ¬раца?

¬секи, който внимателно се запознае с представената от мен концепци€ през 2014 г. с ко€то б€х избран  за административен ръководител на ќкръжна прокуратура – ¬раца и насто€щата ми концепци€, с ко€то кандидатствам за втори мандат, ще забележи, че основните набел€зани цели в първата са изпълнени. Ќе си прав€ илюзии, че веднъж достигнати добрите резултати са достатъчни и повече усили€ не се изискват. Ќ€кои от тези резултати, като срочността при работата ни, ниската стойност на върнатите дела и оправдателните присъди тр€бва да бъдат постигани посто€нно. “е отраз€ват непрекъснатата ни дейност през съответната година, а не н€какви статични величини, които са дадени веднъж завинаги. ¬ този смисъл считам, че бих бил удовлетворен напълно ако вс€ка година отчетите ни имат вида и стойностите от последните три години.

 

√-н Ќачков какво ¬и предстои през тази година?

ќчевидно предвид насто€щите събити€ в цели€ св€т тази година н€ма да прилича на предишните години. ¬ момента е направена организаци€ за работа на прокурорите, следователите и служителите в региона, постав€ща ги в най – малка степен на  риск за здравето. —ъщевременно продължава с пълна сила работата ни по образуваните преписки и досъдебни производства. ќбразуват се и дела по текстове от Ќаказателни€ кодекс, които до този момент представл€ваха екзотика в нашата работа. “акива са например делата по чл.355 от Ќ , а именно свързаните с нарушаването на карантината. –азбираемо е усилието на колегите и служителите на ћ¬–  в тази насока. ќчевиден е и стремежа към активна работа по дела, индиректно свързани с наложената карантина.  “акива са например делата за кражби и грабежи. Ќ€кои от т€х б€ха и медийно отразени. Ќад€вам се адекватната ни реакци€ по тези дела да изиграе сво€та превантивна рол€.

 

 акво ви отнема и какво ви носи работата?

—ме€ да твърд€, че прокурорите, следователите и служителите в региона сме един добър колектив. ’аресва ми да общувам с интелигентни и почтени хора. ¬ този смисъл работата ми не ме натоварва., тъй като средата не е отровна. »наче от числата в годишните ни отчети става €сно, че ежедневието ми и това на колегите е заето от предизвикателства, свързани с работата ни по преписки и дела. —подел€ме всички удоволствието от постигнатите успехи и разочарованието от допуснатите пон€кога провали. » едните и другите ни прав€т по – мъдри и опитни.  » едните и другите са в състо€ние да вли€€т на ежедневната ни мотиваци€. ј житейската настройка на всеки човек зависи от тази ежедневна мотиваци€.

 

 ои са нещата, които ви разтоварват и как се отраз€ва работата на семейството ви?

ўе отговор€ първо на втората част от въпроса. —тихотворението „—ине мой“ на един не толкова попул€рен български поет започва така: „—ине мой, надежда скъпа мо€, радост в грижи, грижи в радостта…“  ато при всеки обикновен човек семейството ми е моето упование и надежда, а работата ми е средство да се грижа за семейството си и начин да се реализирам и да бъда полезен на другите. —тара€ се грижите ми на работа да не се прехвърл€т към семейството ми и обратно.

ѕо отношение на първата част от въпроса ¬и, мога да кажа, че ме разтоварват хубавите книги, хубавите стари филми и добрите при€тели. ѕон€кога пиша стихове просто за отмора. Ќищо ангажиращо.

 

 »нтервю на јни —јћј–ƒ∆»…— ј
2020-04-21 10:03:38